z¾-»Þ¾-mP-Zï-V¼-ºFâG-º²ÛP-GÛ-hôm-Aïm-hP-ºƒï¾-¤Û-Ço-zhÝm-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-ºhÝG


2007-03-26
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-hP-¿Ëô-DÞ¾- ¤×-lï-ÅÛ- ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-hz¼-‚ãP-zºÛ-ºFâG-º²ÛP-GÛ-hôm-Aïm-hP-ºƒï¾- hï-¼ÛP-¤Û-7 º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG- hôm-Aïm-hï-mÛ-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-DÞ¾- JËô¼- ŸïÅ-qºÛ-IôP-l¾-HÛ-mP-¤ºô-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-hP- ¿Ëô-DÞ¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Vz-ÆÛh-Dï-hzP-¾-¯ôh-¤Dm- ¤×-lï-ÅÛ-Wm-Í-lÛ-;¼- ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-GZÛÅ-;Å-Å-V-GTÛG-bà-hÝÅ-¤Z¤-bà-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z¼-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ãP-z-¿e¼-ºFâG-º²ÛP-Áô¼-bï-ºhÛºÛ-mP-ZÝP-¤f¼-»P-¤Û-IPÅ-28 ˆÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-hP- ¤P-qô-ŸÛG-¾-©Å-Bôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-Ç+ô¼-ÆâP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ- ;Ý-Ç~ï¼- ;-^-»ï‡- ŸÝ-zÅ-GÅÞPÅ-m- G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-¤WâG-bà-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-q-±ôÅ-ºFâG-º²ÛP-GÛ-hôm-Aïm-hï-hP-ºƒï¾-zºÛ-hôGÅ-GŸÛ-»ôh-qºÛ-¤Û-ÇoºÛ-DP-q¼-JÀô-zÞ¼-ÇSôG-zÁï¼-‚Å-q¼- DôP-±ô-DG-TÛG-¾-¤ï-¤hº-hP-GŸm-Gô-¤±ôm-DG-TÛG-¾G-Åôm-‚ãP-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-GÅÞPÅ-m- Å-DÞ¾-¾-ºFâG-º²ÛP-zB¼-hÝ-¤Û-»ôP-zºÛ-Vïh-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛÅ-¤P-±ôGÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ- Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Û-VôG-qºÛ-z;G-Çkô¤-GmP-zŸÛm-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།