z¾-»Þ¾-mP-¤D¾-¤-ÁG-GTôh-‚Å-bï-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-¤Dm-Ǩm-q-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qü


2008-02-08
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-Ǩm-q-ŸÛG-GÛÅ-¤Û-h¤PÅ-Bô-qôºÛ-¤D¾-¤-ÁG-GTôh-‚Å-bï-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-qºÛ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-q-hP-»P-z¾-»Þ¾-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-ˆP-Ǩm-q-hïÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-»ôP-ºzz-z¸ô-Cæm-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-bï-z¾-»Þ¾-Zïm-dôG-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-¾-¯ÛÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-xôGÅ-mÅ-Ǩm-q- Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼- ¸ï¼-zÅ-¤Û-h¤PÅ-Bô-qô-zM-yG-¾-z®m-hzP-GÛ-ÇKô-mÅ-¤D¾-¤-ÁG-GTôh-‚ïh-hÝ-zTßG-bï-DôP-±ôºÛ-¤D¾-¤-M-G¼-HÛ-º‚ô¼-¿km-¤Û-Ço-hP-xÛ-M¾-z¼-±ôP-Çeï-M-G¼-HÛ-hPÞ¾-Å-»-¤P-qô-z¸ôÅ-»ôh-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-Ǩm-q-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-HÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô-zMh-¼ÛP-¾-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-mÅ-IôP-Eï¼-mP-ºy¾-Åï¾-¾Å-;-‚ïh-hÝ-»ôP-¤Dm-HÛ-¤Û-h¤PÅ-Bô-qôºÛ-¤D¾-¤-zbôm-bï-¤D¾-¤-500 ®¤-º‚ô¼-¿km-¤Û-Ço-hP-xÛ-M¾-z¼-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-q-hP-hïºÛ-mP-mÅ-DG-TÛG-mÛ-z®m-FÛh-‚Å-q-hP-»P-m-z¸Û-Ǩm-zÇeï¼-mÅ-z®m-hzP-GÛ-¤D¾-¤-ÁG-GTôh-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-ZïÅ-º²âGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-HÛ-Zïm-dôG-qÅ-¾ô-43 »Ûm-qºÛ-M-G¼-HÛ-Ǩm-q-Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼-HÛÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-fôG-mÅ-M-G¼-hP-xÛ-M¾-HÛ-hPÞ¾-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-ºzÞ¤-GZÛÅ-¿ËG-zhG-Z¼-‚Å-bï-z¾-»Þ¾-M¾-Dz-ˆÛ-xÛ-M¾-HÛ-hPÞ¾-¤²º-fP-zXï-ºHã¼-HÛ-FÛ¤Å-hP-ºG¾-º²ô¾-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-z®ßGÅ-bï-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-¤Iôm-DP-ŸÛG-mP-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-M-G¼-GŸÝP-±z-qÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ- Í-¤Û‡-;Ý-¤º¼- M-G¼-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-GmP-MãºÛ-¼ï-ºhÝm-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-»Ûm-mºP-z¾-»Þ¾-HÛ-Zïm-dôG-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ- ;Ý-¤º¼- M-G¼-hÝ-xÛ¼-ºzÞh-‚-ÆÛh-q-hP-»Ûm-mºP-z¾-»Þ¾-HÛ-FÛ¤Å-DP-hÝ-¤-hPÞ¾-¤²º-ºHã¼-HÛ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-mG-ZïÅ-FÛ¤Å-zbàG-‚Å-bï-G¾-bï-FÛ¤Å-DP-mÅ-mG-ZïÅ-zÅG-q-fG-GTôh-‚Å-±ï-¤Û-¾ô-zŸÛ-z®ôm-ºWâG-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།