¤ºô-Hïm-¾ôG-qÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-Åï¼-¤P-qô-z®m-FÛh-‚Å-»ôh-qü


2005-09-27
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-ŸÛ-zºÛ-¤Û-Åï¼-fôG-Gmôh-º±ï-GbôP-Mã-¤Ûm-q-hP-¤ï-ºwïm-¤±¤Å-ºWôG-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-IôP-GÅïz-q-hP-ÇÀôz-yâG-hGï-Lm-ÅôGÅ-ŸÛ-zºÛ-¤Û-Åï¼-zM-yG-ºGº-ÁÅ-z®m-FÛh-‚Å-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-ˆÛ-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-M¾-Å-mÅ-mÝz-‚P-xôGÅ-ÅÞ-;Û-¾ô-¤Û-‡¼-600ºÛ-¤±¤Å-ÅÞ-»ôh-qºÛ- ÈÛ¤-V-jË-¼×Û- ŸïÅ-qºÛ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-hP-hïºÛ-Zï-ºDô¼-IôP-GÅïz-DG-mÅ-ZÝP-¤f¼-ÇÀôz-yâG-230 z®m-FÛh-‚Å-»ôh-q-hPü h-hÝP-z¾-»Þ¾-HÛ- jËô-‡Û- ŸïÅ-qºÛ-µôP-GÛ-Zï-ºyÛÅ-IôP-GÅïz-mÅ-ŸÛP-q-¤Û-Åï¼-200 z®m-FÛh-‚Å-q-hPü hï-zŸÛm-¿Ëô-xôGÅ-¼Û-Mãh-ˆÛ-µôP-DôPÅ-ˆÛ-IôP-GÅïz-Å-DÞ¾-DG-ºGº-ÁÅ-mÅ-ÇÀôz-yâG-hP-hGï-Lm-Eôm-zÇkô¤Å-300 z®m-FÛh-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü ¤ÛG-ÇS¼-GŸÝP-GÛ-h¤G-¤ÛºÛ-PôÅ-mÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-¤Û-h¤PÅ-h¤¼-GÅôh-GbôP-z-hPü ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚ïh-qü z®m-FÛh-‚ïh-qü ¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Mã-hPôÅ-ºyôG-zTô¤-‚ïh-q-ÅôGÅ-iG-uôh-qºÛ-‚-uôh-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-GŸÝP-GÛ-Bôm-zXôh-ˆÛ-Gž-zOGÅ-hï¼-h-¿eºÛ-ºV¼-hï-‚Å-ºhÛ-¤Ûm-HÛ-¾m-ºhïzÅ-GP-»P-Çtï¾-¤ïh-TÛPü ºôm-ˆP-DôP-±ôÅ-IôP-GÅïz-q-z®m-FÛh-‚Å-bï-¤ºô-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-hÝ-zTßG-GÛ-»ôh-q-PôÅ-º²Ûm-fÞz-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།