Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-¯ï¼-fôG-¤¼-º²ïGÅ-¤Dm-HÛ-XïÅ-im-Vïh-Gm¤-fP-¤ÛP-ºHã¼-‚Å-qü


2008-02-11
Share

{}ü üh-¼ïÅ-Zï-hÝÅ-hGôPÅ-q-µôGÅ-qºÛ- hï-ÇSôm-GPÅ-¼Û-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-¯ï¼-fôG-¤¼-º²ïGÅ-¤Dm- Íï-^Û-¤×ïm- ÈÛ-¾-¼Û×- »Û-¤²h-XïÅ-¾- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-XïÅ-im-ŸÝ-Vïh-z¾-»Þ¾-HÛ-¾ÞG-¾-Gm¤-fP-ŸïÅ-q-hï-h-V-zÇem-º²Ûm- ÈÛ-¾-¼×Û-Gm¤-fP-ŸïÅ-¤ÛP-ºHã¼-‚Å-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-b-¤m-Iâ-mÅ-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û-b¼- 140 ż-VGÅ-qºÛ-¾ÞG-¾-ŸïÅ-qºÛ-Gm¤-fP-hï-mÛ-hrÛh-;-hP-Çeôm-DºÛ-m¤-hÝÅ-ÅÞ- xÛ-¤Û-¼Û-¯ï¼-º²ïGÅ-¤Dm-¤P-zÅ-z¾-»Þ¾-mP-ºIâ¾-q-ºIâ¾-ŸÝh-‚-¤Dm-HÛ-Gm¤-fP-ƒï¾-º±ßz-Vï-ÁôÅ-hï-»Ûm-q-¼ïh- GPÅ-¼Û-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-¯ï¼-º²ïGÅ-¤Dm-fôG-¤-Íï-^Û-¤×ïm-ÈÛ-¾-¼Û×-hP- Á¼-q-zÇem-º²Ûm-mô¼-MÅ-GZÛÅ-ˆÛ-¤²h-XïÅ-¾-XïÅ-im-ŸÝ-Vïh-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-Gm¤-fP-hï-h-V-zÇem-º²Ûm- ÈÛ-¾-¼×Û-Gm¤-fP-ŸïÅ-¤ÛP-ºHã¼-‚Å-»ôh-Ç+ô¼- hï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-HÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-„Àôm-Vïm- q×Û¼Û‡-¶Û- ÅÞ-Ç~-GÝ-¼ÞP- GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- mÛºÞ-²Û-¾×ïm-HÛ-»Þ¾-¤Û-»Ûm-q- Íï^Û-¤×ïm-ÈÛ-¾-¼Û×- hP-DôP-GÛ-xG-¼ôGÅ-Á¼-q-zÇem-º²Ûm-mô¼-MÅ-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¼Û-zô-¤fô-ÁôÅ-ÅÞ-PôÅ-º²Ûm-‚Å-qºÛ-z¾-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-Å-¤±¤Å-ÅÞ-VGÅ-qºÛ-GPÅ-¼Û-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-¯ï-hï¼-xÛ-¾ô-1953 ¾ô¼-º²ïGÅ-bï- DôP-GZÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-¼Û-zô-hïºÛ-¯ï¼-º²ïGÅ-¤Dm-HÛ-¤Û-Ço-fôG-¤-hï-VGÅ-»ôh-q-hP- Íï^Û-¤×ïm-ÈÛ-¾-¼Û׺Û-¤±m-ljm-º²¤-JÀÛP-mP-IGÅ-q-hP-ºƒï¾- DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-Á¼-qºÛ-¤Û-¤P-GÛ-zhï-hôm-¾-¼ôGÅ-Bô¼-HÛÅ-ÇÀôz-IÔ-z®ßGÅ-q-hP-Ǩm-DP-Mz-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ- ¤fº-DÞG-Åô-¾ô-DÞ¤-zÞºÛ-Å-DÞ¾-¤Û-¤P-¾-wm-fôGÅ-M-Vï-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།