z¾-qôºÛ-M¾-Mãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-Ç+zÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-ºhÝG


2007-01-30
Share

{}ü ühï-ÇS-z¾-qôºÛ-M¾-Mãh-¼ÛP-¾ÞGÅ-Ç+zÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-GZÛÅ-ˆÛÅ-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-z¼-¾-¸P-¸ÛP-GÛ-h=ôG-Aïm-ÇÀôP-GÛ-»ôh-qºÛ-ZïÅ-º²âGÅ-ºôG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü M¾-qô-H-mïm-l-¼º-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-¤Û-ºGº-ŸÛG-GÛÅ-M¾-qôºÛ-hzP-V-ÇÀ¼-GÅô-‚-hGôÅ-q-¤Û-h¤PÅ-mP-;Ým-ÇÀôP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-TÛPü hï-»P-z¾-»Þ¾-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ-wï-¼Ûm-ÅÛ-Gż-ºGôh-q¼-GÅÞP-q¼-GŸÛGÅ-mü M¾-qôºÛ-ÆÛh-hzP-zB¼-GÅô-‚-hGôÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-hï-hG-GÛ-Fôh-mÅ-¤Û-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-mÛ-hï-ÇSôm-M¾-qô-H-mïm-l-¼º-»ÛÅ-Vz-ÆÛh-hzP-V-º²Ûm-qºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm-»Ûm-q- ;-¤¾-f-q×- hP-Åô-m¤-„Àôm-Vïm- q×¼-źlï- ¤m-^ï¾- GZÛÅ-»Ûm-q-hPü DôP-GZÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-hGôP-iô-EÛ¤-±P-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-Zï-V¼-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-¼ÛP-M-G¼-hP-Å-¤±¤Å-ºDï¾-»Þ¾-z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-‡ï-¼-»ï-Å-DÞ¾-mP-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-Pô-Lô¾-‚ïh-¤Dm-¤Û-hGÝ-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-q-hP-zTß-IPÅ-ŸÛG-©Å-Bôm-wôG-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¸P-¸ÛP-hïºÛ-º‚ãP-Aïm-Ç+ô¼-ºiÛ-¯ôh-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-µôP-hqôm-HÛÅ-GÅÞP-mü hï-¤Ûm-HÛ-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-fï-WâÅ-»ôh-qºÛ-M¾-qô-H-mïm-l-¼º-»ÛÅ-ÆÛh-hzP-º²Ûm-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ˆÛ-„Àôm-Vïm-GŸm-hG-hP-hqôm-¼ÛGÅ-hï-zŸÛm-¤Û-ÇKï¼-z-n¤Å-hôGÅ-»ôh-Tm-HÛ-¿e-ŸÛz-ºôG-h¤-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།