z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm-xÛ-¹-11qºÛ-mP-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-ºhÝG


2007.06.24

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚-MãºÛ-Vïh-hÝ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-ºhï¤Å-MãºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm- h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 11 ˆÛ-±ïÅ- 22 ZÛm-GmP-MãºÛ-fG-GTôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-¾- z¾-»Þ¾-HÛ-iÛ¾-zOGÅ-„Àôm-Vïm- ;Û-¼ÛÁ-m- „Ë-lݼ- ¤È-¼Å-D-Å-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-Iô¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ- Gż-ºGôh-q-±ô¼-GÅÞPÅ-hôm-¿e¼-m- z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-hP-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-xôGÅ-mÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm-h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 11 mP-GmP-fÞz-Mã¼-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¤Þ-¤fÞh-Mãm-º²Ûm-‚ïh-hP-¤Û-‚ïh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-uÛ-ºfÞÅ-¤Û-IPÅ- 497 ¾Å- Iâz-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-Gż-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ- ¤P-¤ôÅ-fôG-mÅ-fG-GTôh-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-ÁôG-DG-GÛÅ- hÝÅ-ÇS-xÛ-z¼-GÅÞ¤-hÝ-M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¯-z-m-¤ïh-q-z¸ô-hGôÅ-qºÛ-¾PÅ-xôGÅ-zdm-qô-z¸ÞP-»ôh-ˆP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-hz¼-m-mÛP-¾ôºÛ-xÛ-¹- 11 mP-zŸG-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-HÛ-mP-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP- M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¤ïh-q-z¸ô-hP-¤Û-z¸ôºÛ-fG-GTôh-hï-zŸÛm- IôÅ-±ôGÅ-Gż-qÅ-±ôGÅ-Vïm-fôG-¤¼-hï-º±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-¾-fG-GTôh-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ô-»ï-¼ï-¾×- ¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎