M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-z¾-»Þ¾-mÅ-zôh-¤Û-Í-¼Û¼-zBôh-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ôÅ-ºhÝG


2007.11.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-BzÅ-zTô¾-zôh-¤Û-±ô¼-Í-¼Û¼-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚ïh-Mã¼-ºGôG-Aïm-VGÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü Zï-V¼-Í-¼ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-hP-ü xÛ-¤Û-GŸÛÅ-ÇtôÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- Íï-¾ïm-Åô-„Ëï-¼Û- ¤VôG-z¾-»Þ¾-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-ÇKï¼-HÛ-±m-qºÛ-z½‰m-ºyÛm-ŸÛG-¾-GÅÞPÅ-q-ŸÛG mÛºÞ-ÅÛ-qôÅÛ‡-ÍÛm-^Û-»- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-mÅ-xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ-31 ZÛm-GmÅ-±ß¾-z;ôh-fôm-‚ãP-z¼-¿e¼-mü ÇS-¾ô-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-mÅ-z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-Çkôh-zôh-¤Û-¿S-ÇeôP-®¤-ŸÛG-Í-¼ÛºÛ-mP-BzÅ-zTô¾-hÝ-¾ïm-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-‚Å-»ôh-ˆP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-xÛ-zBôh-¾G-ºEï¼-vôh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-¤-‚Å-q¼-zdïm-ºV¼-GŸÛ-¾G-¾ïm-ºDï¾-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝGü ºhÅ-qºÛ-¾ô-ºGº-ÁÅ-mÅ-z¸ÞP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-Å-¤±¤Å-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-zôh-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôG-h¤G-¤Û¼-xÛ¼-¯ÛÅ-vh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-¼ïh-¾-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-hôm-GTôh-DP-»P-ÇKô-Mz-zTßG-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-ƒôÅ-‚ô¾-HÛÅ-M¾-Dz-GŸm-HÛ-mP-BzÅ-zTô¾-ŸÝÅ-q-»Ûm-m-hïÅ-M-mG-¼P-ZÛh-ˆÛ-Vï-fôPÅ-¾-Gmôh-Bôm-wôG-GÛ-»ôh-qºÛ-Ÿïh-ÇoP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-¿ezÞ-M¾-Dz-DG-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-Í-¼Û¼-zBôh-MãºÛ-fôG-¾ºP-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-z;ôh-ºhÝGü ºôm-ˆP-GôP-ŸÝÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-BzÅ-zTô¾-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-Ç+Ý-ŸzÅ-Åô-„Ëï-¼Û-¤VôG-mÅ-P-±ôÅ-¤Þ-¤fÞh-mÅ-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-Í-¼ÛºÛ-mP-GŸÛÅ-ÇtôÅ-»ôP-Mã¼-fzÅ-ÁïÅ-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-ˆP-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝGü uÛ¼-zbP-zôh-¤Û-BzÅ-zTô¾-z-±ô-M-G¼-hP-ü z¾-»Þ¾-mP-GmÅ-ºDôh-‚ïh-¤Dm-±ô-xÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-¾-zBôh-Mã¼-fôPÅ-¤Vm-ŸÝ-Mã¼-Pô-vôh-¾G-ºEï¼-ŸÛG-PïÅ-q¼-hÝ-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-M¾-Dz-¤ïh-qºÛ-h;º-P¾-ºw¼-¤-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྩོམ་པ་པོ་ཟངས་དཀར་འཇམ་དབྱངས་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་གྱི་ཉེས་པ་བཙུགས་ཏེ་ལོ་བཞིའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎