z¾-»Þ¾-HÛÅ-¤±ô-zôh-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-M-zBïh-GbôP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG


2007-12-03
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¤mº-ºƒï¾GŸÝP-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Å×-È-m-q×¼-lm- HÛÅ- M-mG-GŸÝP-¾-¤±ô-zôh-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-z¼-M-zBïh-GbôP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-¾-¼ï-Ç+ݾ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-M-G¼-HÛ-ÍÛm-^Û-»ïm-ÍïÅÛ-qï-¼ïÅÛ-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-GÛÅ-hï-¼ÛP-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-HÛ-mP- z¾-»Þ¾-HÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- q×¼-lm- HÛÅ- z¾-»Þ¾-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-qºÛ-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ- ¶P-TÛ-¾Û- ¿Ëm-z;º-zÇkݼ-mP- M-mG-GŸÝP-¾-zôh-mP-z®ßGÅ-qºÛ-¼Û-¾Û-hï-z¾-»Þ¾-z¼-ºIÛ¤-ºIâ¾-‚ïh-xÛ¼-M-zBïh-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-¼ï-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-hï-mÛ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-z¼-ºƒï¾-¾¤-M-zBïh-GbôP-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-w¼-¤-ŸÛG-bà-G¸ÛGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP- hïÅ-M-G¼-GŸÝP-¾-fÞGÅ-º±z-¤Û-VßP-z-ŸÛG-»ôP-GÛ-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།