z¾-»Þ¾-HÛ-¤×-lï-ÅÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-@Ýz-ÇeïGÅ-¤P-hÝ-GbôP-Mãü


2007-01-30
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ- ‡ï-¼-»ï- ¤Pº-DÞ¾-HÛ- ¤×-lï-ÅÛ- ¸ï¼-zºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-hP-IôÅ-±ôGÅ- ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q- zhï-ºWGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±m-q-DG-mP- DôP-±ôºÛ-¤Û-¤P-GÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ô¼-@Ýz-ÇeïGÅ-¤P-z-hGôÅ-ŸïÅ- Zï-zºÛ-zhÝm-yG-GZÛÅ-®¤-¼ÛP-ŸÛ-iG-GP-¼ÞP-GÛ-zMãh-mÅ-¾Å-ºGݾ-Mãm-ÆÛP-z¯¤Å-qÅ-¤-¸h-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-¼ÛP- ¤Û-IPÅ- 8 ®¤-Aïm-¾¤-hÝ-ÅôP-zºÛ-XïÅ- ¤f¼- ‡ï-¼-»ï- ¤Pº-DÞ¾-HÛ- ¤×-lï-ÅÛ- ¸ï¼-zºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-z¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-@Ýz-ÇeïGÅ-fôz-V-¤P-hÝ-GbôP-Mã¼- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-hz¼-ºhÅ-qºÛ-¾ôºÛ-mP-IôÅ-¤fÞm-ºWôG-Ç+zÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-‚P-xôGÅ-ÈÛ-¤-¾ºÛ-¼Û-Mãh-Å-DÞ¾-HÛ-Gmh-»ôh-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-±ôÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-M-fP-Å-DÞ¾-HÛ-¤×-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ô-¸Þ¼-ºWôG-ÇoP-VßP-‚Å-bï- z¾-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mP-¤Û-ºzô¼-¾-hqGÅ-qºÛ-V-ljô¤Å-¿km-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºhï¤Å-zÇ+ôºÛ-fôz-fP-vh-¤ïh-¾ÞGÅ-Mã-¤±m-iPÅ-bï- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-±ô¼-Bôm-zXôh-‚Å-q-hP-hÝÅ-¤Z¤-hÝ- ¤-ºôPÅ-q¼-Å-DÞ¾-hïºÛ-¤Û-¤P-±ô¼-±h-¤fôºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zz-hGôÅ-ŸïÅ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།