z¾-»Þ¾-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hï-xÛ-¹-11mP-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2007.05.31

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-»Þ¾-mP-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hï-ºhÛ-¾ôºÛ-¾ô-¤WâG-xÛ-¹-11 mP-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG- hï-»P-GmÅ-±ß¾-fôm-DÞPÅ-¾-GŸÛGÅ-m- z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źlï- ;ô-»ï-¼ï-¾×Å- hï-¼ÛP-¤mº-ºƒï¾-ÆÛh-GŸÝP-mP-»ôh-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-DG-GÛ-ºGô-FÛh-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-GÛ-ºGô-FÛh- q×¼-Tm-l- zTÅ-q-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ż-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm- xÛ-¹-11 qºÛ-±ïÅ-17 ¾-GmP-MãºÛ-IôÅ-ºV¼-wÞ¾-z-¿e¼-uÛ-¤ôÅ-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- ¤mº-ºƒï¾-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-mP-»ôh-qºÛ- z¾-»Þ¾-HÛ-mï-q-¾Û-;ôP-¼ï-Åï-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-zIïÅ-q- q×¼-;ºÁï- Á-¼m- ¤-ȇ- ŸÝ-zÅ-GÅÞPÅ-m- GôP-ŸÝÅ-hÝÅ-±ôh-hï-ÆÛh-„Àôm-HÛ-IôÅ-ºV¼-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hï¼-±ôGÅ-DG-±P-¤-uÛ-¤ôÅ-‚ãP-»ôh-TïÅ-hP- »Ûm-mºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hÝÅ-±ôh-hï- „Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-XïÅ-ÅÞ-Gbm-ºDï¾-Gž-zOGÅ-GmP-GÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་དུ་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎