z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-DÞ¾-¤ô-‡ºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-Á¼-zBôh-fÞz-fzÅ-ÅÞ-ÆâP-‚-ºw¼-¤-GbôP-Mãü


2007-04-30
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-DÞ¾-‡ï-¼ºï-¤Pº-DÞ¾-mP-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-qºÛ-Aïm-HÛÅ- GŸÝP-¾¤-DG-bà-¤ô-‡ºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-¾-ºGôG-Aïm-ºyh-zŸÛm-q¼-ÅôP- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-Å-GmÅ-GŸÝP-¾-GŸÝP-¾¤-DG-bà-¤ô-‡ºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-Á¼-zBôh-fÞz-fzÅ-ÅÞ-ÆâP-‚-ºw¼-¤-z;ôh-OÛG-hGôÅ-qºÛ-z;º-M-zbP-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-DÞ¾-‡ï-¼ºï-¤Pº-DÞ¾-mP-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-GŸÝP-¾-¤Pº-DÞ¾-¾-¼P-BôP-hP- ¤P-±ôGÅ-¾-Vz-ÆÛh-Dï-hzP-Vï-®¤-vôh-hGôÅ-qºÛ- hGôÅ-ºhÝm-zbôm-zŸÛm- ±ôGÅ-DG-hÝ-¤-ŸÛG-GÛÅ-Pô-Lô¾-GmP-zŸÛm-»ôh-q¼- ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºV¼-hï-ºhÅ-qºÛ-G¸º-ºDô¼-ºhÛºÛ-mP-ÇÀ¼-»P-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q¼- ¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-ÆâP-h¤G-GÛÅ-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-HÛ-¤P-±ôGÅ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-Çeï-¤Û-GTÛG-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-hP- Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-h-¿e-ŸÛ-ºW¤-¤ïh-q¼-¤Þ-ºfÞh-Çtï¾-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-mP-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- Ç~-¤m-q×¼-źl- ÍÞ-q-jË-»Å- GÅÞPÅ-m- GŸÝP-mÅ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-Å-GmÅ-GŸÝP-¾-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºhÛºÛ-Aïm-qÅ-GŸÝP-¾¤-DG-¾-¤ô-‡ºÛ-ºIÛ¤-ºIâ¾-¾-ºGôG-Aïm-¤Û-»ôP-zºÛ-fzÅ-¾¤-¾G-zÇe¼-hGôÅ-q-hP- G¾-bï-hGôÅ-¤Dô-‚ãP-±ï-ÆâP-‚-ºw¼-¤-Gô-OÛG-ŸÝ-hGôÅ-ˆP-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-z;º-zbP-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།