z¾-»Þ¾-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-Vïh-ÆÛh-„Àôm-¾-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2007-02-01
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¿Ëô-Á¼-DÞ¾-GmÅ-Çkôh-‚ïh-¤Dm-¤×-È-lï-ÅÛ-ŸïÅ-qºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛÅ-ÆÛh-„Àôm- GÛ¼Û-W- q×¼-źlï- ;ô-»ï-¼ï-¾º- ¤VôG-¾-¤Û-¼ÛGÅ-hïºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤ô¾-ºy¾-hÝ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-ŸÝÅ-zŸGü D-Å-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-q-ZÛm-ÆÛh-„Àôm- ;ô-»ï-¼ï-¾º- ¤VôG-GÛÅ-¤×-È-lï-ÅÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-z½‰m-ºyÛm-fôG-GmP-z-hï¼-¤Û-¼ÛGÅ-hïÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-fôG- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-¼ÛGÅ-hïºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-GP-¥ã¼-z®ßGÅ-hGôÅ-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-¤Û-¼ÛGÅ-hïºÛ-hzÞ-FÛh- ÍÞ-qïm-l¼- »-l¶- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-zŸGü hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-h-z¼-DôP-±ôºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-fÞGÅ-ºDÞ¼-Vï-zŸïÅ-GmP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Bôm-zXôh-»P-ŸÝÅ-zŸGü z¾-»Þ¾-¾-»Þ¾-¤Û-Å-»-27®¤-»ôh-qºÛ-mP-mÅ-GÅÞ¤-V-GTÛG-mÛ-¤×-È-lï-ÅÛ-ŸïÅ-qºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-hP- hÝÅ-»Þm-¼ÛP-qô-ŸÛG-mÅ-¤Û-¼ÛGÅ-hïÅ-GŸÝP-GÛ-h‚ï-º‚ïh-hP-¤Û-¼ÛGÅ-hï¼-¤fôP-VßP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-ŸÝ-GÛ-»ôh-fôG- IôÅ-±ôGÅ-mP-¤Û-¼ÛGÅ-hïºÛ-Ç+Ý-±z-¤Û-ºzô¼-¾-GŸÛGÅ-qºÛ-Çt¼-V-GmP-hGôÅ-q-hP- hï-zŸÛm-¤Û-¼ÛGÅ-Å-DÞ¾-¾-¼P-BôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ºzz-Vï-®¤-GmP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-»P-zbôm-HÛ-»ôh-q-¼ïhü- hGôÅ-ºhÝm-hï-±ô-GŸÛ-¾-zŸG-qºÛ-fôG-mÅ-¤Û-¼ÛGÅ-hïÅ-ºhÅ-qºÛ-zhÝm-yG-GZÛÅ-¼ÛP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-ŸÝÅ-»ôh-q-hP- Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ºôG-Zïm-dôG-¤Û-Ço-fï-zºÛ-¤Û-zTß-®¤-HÛ-±ï-ÆôG-Áô¼-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།