z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-¾¤-Æô¾-xÛ-zÇkÝ-GmP-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-ºhÝG


2007-12-24
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-GŸÝP-º²Ûm-¤mº-ºƒï¾-±ôGÅ-q-hP-¤ºô-Pô-¾ôG-ÁôG-DG-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤fÞm-Gż-qºÛ-‚ãP-zºÛ-mP-hôm-G®ô-zô-hï-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-¾¤-Æô¾-¤ïh-q-z¸ô-MãºÛ-fG-Vôh-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-Gmh-hôm-fôG-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Pô-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-xÛ¼-ºfïm-GmP-mÅ-M¾-Dz-ˆÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-h;º-P¾-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-TÛP- ¿ËG-hôm-hÝ-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-zdm-¿ËÛP-fôG-h;º-±ïGÅ-Gż-q-º‚ãP-zºÛ-fÞGÅ-º±z-»ôh-q-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-¤Dm-¤P-qô-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü ºôm-ˆP-Zï-ÇSôm-z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-hP-¤ºô-ÁôG-DG-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-mP-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hï-¤ºô-Pô-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-q-¿e¼- ¤ïh-q-z¸ôÅ-mÅ-z¾-»Þ¾-¤P-G®ôºÛ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-TÛG-bà-z¸ô-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-fG-Vôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü fG-Vôh-ˆÛ-mP-hôm-DG-¾ô-Gż-qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¤WâG-zOÛ¾-¤±¤Å-ÅÞ-¾G-¾ïm-zÇe¼-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z¾-»Þ¾-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-iâG-qºÛ-¤mº-ºƒï¾-±ôGÅ-qÅ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG-üü Gmh-hôm-h‚ï-ŸÛz-n¤Å-ˆÛÅ- ¤ºô-Pô-¾ôG-ÁôG-DG-±ôGÅ-qÅ-hGôÅ-ºhÝm-GP-zbôm-q-hï-Iâz-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།