z¾-»Þ¾-HÛ-mï-q¾-JoW-IôP-Eï¼-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-ŸÛ-ºW¤-z¸ô-fÞz-q-‚ãP-»ôh-ºhÝG


2006-12-29
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¿Ëô-mÝz-IôP-Eï¼- mï-q¾-JoW- mP-ºhÅ-qºÛ-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP- Å-GmÅ-¤Û-¤P-mP-DÞ¾-ºFâG-º²ÛP-fÞG-qºÛ-mP-GŸÝP-hP-ÇKï¼-GZÛÅ-;ºÛ-Mã-mô¼-Gbô¼-zTô¤-‚Å-qºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-‚ãP-»ôh-ˆP- h-V-GmÅ-ÇePÅ-ŸÛ-ºW¤-z¸ô-fÞz-q-‚ãP-»ôh-ºhÝG hï-»P-GôP-ŸÝÅ-IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-ZÛm-IPÅ-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-¼Û-Mãh-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-hP- z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-Å-¤±¤Å-Mãh-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-hz¼-½‰ôG-¸ÛP-¾PÅ-bï- wm-±ßm-ºFâG-º²ÛPÅ-‚Å-q-¤-¸h- GŸÝP-hP-ÇKï¼-HÛ-Mã-mô¼-ºyôG-zTô¤-hP- Gbô¼-zÁÛG-zbP-zºÛ-±zÅ-VïºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-‚ãP-bï- Å-GmÅ-ˆÛ-±ôP-DP-hP-ÇKï¼-HÛ-DP-q-ÅôGÅ- 150 ®¤-ŸÛG-¤ï-zÆïG-zbP-zº¤- ºFôG-zTô¤-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-zºÛ-mP-GŸÝP-ÇKï¼-GZÛÅ-;¼-Hôm-GÝm-Vïm-qô-wôG-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- h-V-GmÅ-ÇePÅ-ŸÛ-ºW¤-z¸ô-fÞz-»ôh-ÇezÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-z®ßGÅ-bï- Hôm-GÝm-wôG-¤Dm-±ô¼-GÝm-GÅz-vôh-MãºÛ-hGôPÅ-q-zŸïÅ-ˆÛ-»ôh-q-¤-¸h- ½‰ôG-¸ÛP-GÛ-º‚ãP-Aïm-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-¾ºP-¯h-ŸÛz-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG-q-hP- hï-zŸÛm-¸ÛP-V-zB¼-hÝ-¤Û-¾PÅ-zºÛ-Zïm-ºGôG-GÛ-Vïh-hÝ- IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-iG-VÅ-Zïm-dôG-q-wôm-Vï-ºIï¤-ºWôGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།