z¾-»Þ¾-mP-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-hï-mÛ-zÞïh-ˆÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-Vïh-G¾-Vï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-qü


2007.05.10

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-Å×jË- ;ô»ï-¼ï-¾-¤VôG-GÛÅ- z¾-»Þ¾-mP-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºôÅ-zÇkÝ-‚-Mã-hï-mÛ- zÞïh-hP-hï-¤Ûm-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-‚-Mã¼-È-TP-hGôÅ-PïÅ-Vï-z-ŸÛG-»Ûm-q- z¾-»Þ¾-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-±ôGÅ-Vïm-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-fôG-GÅÞP-zÁh-GmP-Ç+zÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- hï-zŸÛm-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ- z¾-»Þ¾-M¾-Dz-ˆÛ-º²âGÅ-zCæm-¾Å-hôm-Vïh-wô-¤ô-GZÛÅ-;ºÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-hGôÅ-PïÅ-Vï-z-»Ûm-Ç+ô¼-»P-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-±ßGÅ-MãºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hï- ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ºGô-z®ßGÅ-»ôh-q-hP- zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-±ôGÅ-G®ô- ¤×Û-m-q׺m-^ï- »ÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-q¼-GŸÛGÅ-m- ±ôGÅ-ºhÝ-ºhÛºÛ-¼ÛP- M¾-Dz-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-¤Û-ºi-z-±P-¤ºÛ-mP-GÅÞ¤-V-GTÛG-GÛ-V-ÁÅ-zÞïh-ˆÛ-Vïh-¸Þ¼-ºWôG-hGôÅ-q-hP- wô-¤ôºÛ-fôz-fP-ºi-¤Z¤-»ôP-fzÅ- hï-zŸÛm-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-mP-zÞïh-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-xôGÅ-Ç+ô¼-ÅôGÅ-Gbm-ºzïzÅ-ˆÛ-IôÅ-GŸÛ-DG-GÛ-fôG-zIô-JÀïP-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡུན་རིང་སྒོ་རྒྱབ་པའི་བོད་དང་བལ་ཡུལ་ཀྱི་ས་མཚམས་འགག་སྒོ་བཅུ་བཞི་སྒོ་ཕྱེ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎