z¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-HÛ-±ôGÅ-q-Vï-DG-hz¼-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾ü


2007-03-25
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-ÆÛh-hôm-HÛ-±ôGÅ-q-Vï-DG-hz¼-z¼-zL¾-GŸÝP-GÛ-ºGm-hzP-¤Z¤-DÞ¼-GmP-Mã¼-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-HÛ-±ôGÅ-q-Vï-DG-zŸÛÅ-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-ºGm-hzP-¤Z¤-zŸïÅ-GmP-MãºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-ŸÛG-GmP-ºhÝG-ˆP-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ÇS-iô-IôÅ-¤fÞm-GP-»P-¤ïh-q¼-±ôGÅ-hIô¾-»ôh-ºhÝG- z¼-zL¾-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-„Àôm-Vïm-n¤Å-zÇ+ô-GŸG-GmP-xôGÅ-fh-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-¤ïh-Ç+ô¼-z¾-»Þ¾-h¤¼-ÁôG-ÁôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh- W×-¾-mf- D-m¾- HÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ-ÆÛh-„Àôm-JËÛ¼-W×-q¼-Åf-¤VôG-GÛÅ-h;º-½‰ôG-Åï¾-Mã¼-ºGôG-Aïm-vôh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-GmP-ºhÝG- ÆÛh-„Àôm-HÛÅ- mP-ÆÛh-hP- ÆâP-BôzÅ- hq¾-º‚ô¼-„Àôm-Vïm-n¤Å-;ôP-JËï¼Åï-±ôGÅ-qºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-zÇ+ô-GŸG-GmP-¯ÛÅ-»ôh-q-hï¼-z¾-»Þ¾-h¤PÅ-G®ô-;ôP-JËï-¼ï-Åï-±ôGÅ-q-hP- h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-q-GZÛÅ-;Å-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-ºhÝG- ÆÛh-„Àôm-JËÛ¼-W×-q¼-Åf-¤VôG-GÛÅ-G¸Û¤-ÁG-bà-zÇ+ôP-±ôGÅ-GmP-qºÛ-±ôGÅ-ºhÝ-hï¼- ÆÛh-„Àôm-¤VôG-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-hzÞ-FÛh- q-¼-T™k- hP-h¤¼-±ôGÅ-VÛG-OÛ¾-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï- ¤×-j˶-;Ý-¤¼- mï-z¾- ;ôP-JËï-¼ï-Åï-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- Áï¼-z×-jËà¼- jËà-z×ï- zTÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-»ôh-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།