z¾-»Þ¾-mP-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï¼-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-qü


2005-12-22
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-M¾-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-Vz-ÆÛh-¾¤-¾ÞGÅ-¼Û¤-qÅ-ÇÀ¼-GÅô-GmP-MãºÛ-ºwï¾-¼Û¤-DôPÅ-ÅÞ-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-mP-fôG-¤¼-IôP-Eï¼-DG-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-IôP-Eï¼-hP- IôP-GÅïz-ˆÛ-ÆÛh-GŸÝP-DG-¤Û-¤P-GÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôÅ-º²Ûm-BôP-‚-Mã-hP- ¤²h-‚ãÅ-GbÛP-GmP-»ôh-ˆP- M¾-qôºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-mÛ- M¾-qô-¼P-ZÛh-ˆÛ-ÆÛh-hzP-FÛ¤Å-¤fÞm-Tm-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-fzÅ-‚ãÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-zXôh-hï- z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-mP-GÛ-IôP-Eï¼-hP-IôP-GÅïz-DG-GÛ-¤Û-¤P-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï¼-Pô-Lô¾-hP-Bôm-zXôh-ˆÛ-¾¤-mÅ-ºyâ-ÇÀôG-GbôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-G®ô-zô- W¾-mºf-D-¾¾- HÛÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m- ºôÅ-zÇkݺÛ-ZÛm-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-źÛ-Å-GmÅ-DG-¾-zBôh-hï- ºôÅ-ÁôG-ºwïm-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-ŸïÅ-¤Û-¤P-¾-Åï¤Å-Ç+ݾ-GbôP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ-ÁÛm-bà-±zÅ-VïºÛ-h;º-½‰ôG-Tm-HÛ-GmÅ-ÇePÅ-z¸ôÅ-bï-¤Û-¤P-FÛ-FG-D-ÁÅ-º²Ûm-z¸ÞP-hP- z®ôm-ºWâG-¤-‚Å-z¼-hÝ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Û-fÞz-q-z¸ô-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-fh-¾-ŸÛz-ºWâG-¤Dm-z¾-»Þ¾-HÛ-zhÝm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- mï-q-¾Û- =ºï¤-ÅÛ- »Û-Gż-ºGôh-q- ;Ým-^-^Û;-ÅÛ‡- HÛÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m- M¾-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-xôGÅ-mÅ- IôP-Eï¼-DG-mP-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-bï-z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-¤Gô-zô-ºDô¼-fzÅ-hP- M¾-Dz-ˆÛ-xÛ¼-z¾-»Þ¾-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-ÇÀ¼-GÅô-‚-Mã-»Ûm-q-¿ËG-zŤ-n¤-hG-»Ûm-±ß¾-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-fzÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།