¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh-


2007-12-23
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-±ôGÅ-qÅ-h-z¼-¤Þ-¤fÞh-zbôm-hP-ºhôm-zŸÛm-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-DG-hP- G®ô-zô-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Pô-zô-hï-zŸÛm-M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ºôG-bà-¤Þ-¤fÞh-¤Û-GmÅ-q¼- ¤P-G®ôºÛ-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-qºÛ-ÇKô-mÅ- ¤Û-¤P-GÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-BôP-z-ŸÛG-bà-zNå¼-MãºÛ-fh- z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-GŸm-HÛÅ-¤ôÅ-¤fÞm-‚Å-XïÅ- ¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-h-mÅ-z¸ÞP-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GŸm-hP-¿Ëm-hÝ- z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-hP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-mô¼-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¼×¤-Á-¼m-¤-ȇ- ¤VôG-GÛÅ- D-Å-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤fÞm-GmP-XïÅ- Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-Gž-zOGÅ-GmP-Gž-¿e¼-m- ¤ºô-OÛG-º²âGÅ-hP-¿Ëm-hÝ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GŸm-HÛÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh- hôm-±m- 23 ‚Å-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-zŸG-Çeï- IôÅ-¤fÞm-hïºÛ-mP-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP- z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-HÛ-¯-FÛ¤Å-mP-z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-¤-ºôPÅ-q¼-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-BôP-zºÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-M¾-Dz-bà-zNå¼-Mã-hP- hï-»P-¯-FÛ¤Å-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚ïh-¤Dm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- ¾G-¾ïm-zÇe¼-MãºÛ-¤ôÅ-¤fÞm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།