qï-TÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-Ç+zÅ-Åô-Zݾ-HÛ-¾Å-GŸÛ-È-TP-M-Vï-Çtï¾-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-q-¼ïh-ü


2008-02-26
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ- qï-TÛP-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-±ßGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-q-hP-hï-¤Ûm-½‰ôG-¸ÛP-ÇÀôP-ÆÛh-q¼-hÐôGÅ-q-»ôh-q-±ôºÛ-fôG-Åô-Zݾ-HÛ-¾Å-GŸÛ-È-TP-M-Vï-z-ŸÛG-Çtï¾-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-q- M¾-uÛºÛ-Åô-Zݾ-HÛ-Gmh-hôm-fh-hïz-IPÅ-zŸÛ-zTß-®¤-¯ô¤-ƒÛÅ-GmP-¥ôP-¤Dm- w˼m-ÅÛºÛ-¯ô¤-q-qô- ¼ô×-W¼-w×ï-¾Û-Gô‡- »ÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-hïz-hïºÛ-mP-z;ôh-»ôh-ºhÝG ¤ºô-mÅ-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-z¼-HÛ-M-mG-GÛ-GÅP-zºÛ-¾Å-hôm-ŸïÅ-¤ÛP-¢P-hÝ-ºDôh-qºÛ-hïz-hï-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ- 29 ZÛm-Fô¤-¼ÐºÛ-mP-ºhôm-Mã-»Ûm-q-hP- DôP-GÛÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m- xÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-DG-GÛ-mP-¯ïh-¤ôºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-Çtï¾-‚-¤Dm-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-PôÅ-z¸ÞP-Mã-hP- DôP-±ôÅ-M-mG-fôG-ºDôm-º²Ûm-m¤- »P-m-IôGÅ-qôºÛ-z¿e-±ß¾-WÛ-»ôh-ŸÛz-hrôh-‚-Vïh-h¤ÛGÅ-zž-Çkï-±m-Vïh-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-zŸÛm-Gż-ºGôh-qºÛ-¤ÛP-GÛ-fôG-mÅ-Ť-»P-m-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-¤ÛP-GÛ-fôG-mÅ-M-mG-mP-º²â¾-fzÅ-‚-¤Dm-±ôºÛ-fôG-h¤ÛGÅ-zž-ŸÛz-dôG-mm-qô-‚-Mã-»Ûm-ºhÝG-¾- ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-hôm-hP- hï-¤Ûm-HÛ-Gmh-hôm-fh-Mz-Bô¼-‚-¤Dm-HÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-±ôºÛ-fôG-¾-»P-ŸÛz-ºWâG-mm-qô-‚-Mã-»Ûm-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GP-¿e¼-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-HÛ-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-½‰ôG-¸ÛP-¯-z-mÅ-¤Û-»ôP-zºÛ-fzÅ-ÁïÅ-‚-Mã-»Ûm-q-hP- ;-;»ï-jË-ºWÛGÅ-zÇ+ݾ-iG-uôh-±ôGÅ-q-hP- wË-¾ÞP-GôP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤Å-Oæz-±ôGÅ-q-DG-mÅ-iG-Lô¾-hÝÅ-¸ÛP-ÇÀôP-ÆÛh-q¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Åï¤Å-º±z-Vïm-qô-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- w˼m-ÅÛºÛ-¯ô¤-q-qô- ¼ô×-W¼-w×-¾Û-Gô‡- »ÛÅ-GÅÞPÅ-hôm-¿e¼-m- M-mG-GŸÝP-GÛ-GÅP-zºÛ-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºôG-¾Å-‚ïh-q-fh-;¼-¼¤- fh-;¼-¤-»Ûm-q-Eôm-zÇkô¤Å-¤Û-IPÅ-Å-»-GZÛÅ-®¤-»ôh-ºhÝG-q-hP- h¤ÛGÅ-zž-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-Vïh-ÇSôm-¯ÛÅ-z;º-Fô¾-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-GTÛG-hP-Å-»-GÅÞ¤-zM-®¤-¸Þ¼-zTh-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།