M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-„ˤ-µÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-HÛ-Zïm-±z-¾Å-G»ô¾-fÞz-q-‚ãP-ºhÝG


2006-12-31
Share

{}ü üxÛ-¾ô-Gż-±ïÅ-ˆÛ-hÝÅ-±ôh-hP-zÇeàm-M¾-źÛ-mP-ü ¤Û-¤P-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ïh-»Þ¾-HÛ-ºFâGÅ-V-hôh-qºÛ-Fô¤-¼-ŸÛG-mP-Ç~ô¤-HÛ-Gbô¼-Lô¾-GbôP-¯ÛÅ-‚ïh-¤Dm-¤Û-Ço-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-fÞz-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Zïm-dôG-qºÛ-Gmh-»ôh-¾Å-‚ïh-;¼-mï¾-ÅÛP-GÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-¿e¼-mü GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôG-‚ãP-z-¿e¼-P-±ôÅ-D-Å-Å-¤Û-¤Þ-¾-hP-ü Í-¾Ûü ¤ôÈ-¤b-ŸïÅ-q-;-ÁÛ-¤Û¼-mÅ-»ôP-zºÛ-¤Û-GZÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-ü ºiÛ-z¯h-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-DôP-GZÛÅ-q-;Û-ÅÛ-bm-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-¾Á-;¼- Íï- bô-»ï-„Ë-ŸïÅ-qºÛ-iG-uôh-±ôGÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-q-hP-ü DôP-GZÛÅ-mÅ-¤Û-±ôGÅ-Vï-zºÛ-Fô¤-¼-ŸÛG-Gbô¼-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-ºhÝGü º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-Ço-GZÛÅ-¾-yâ-GݺÛ-¯ïh-¤ô-¯ïh-¼ÛGÅ-mP-„Ëô¤-µÅ-ÇÀâGÅ-»ôh-qºP-¾G-Åôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü GôP-hÝ-ŸÝÅ-qºÛ-iG-uôh-±ôGÅ-q-hïÅ-ÇS-¾ôºÛ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-ü IôP-Eï¼-¤Þ¤-„Ë-»Û-mP-¼Û-¾Û-Gbô¼-Lô¾-zbP-¤Dm-HÛ-ZïÅ-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།