º²¤-zÞ-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-37mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-hq¾-ºz¼-ºEï¼-zŸÛm-»ôh-qü


2008-02-17
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 8 qºÛ-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ô-ºGô-¤-±ßGÅ-qºÛ-ÇSôm-¾- º²¤-JÀÛP-GÛ-JÀÛP-ym- 5 hP- JÀÛP-ym-hï-hG-DôPÅ-ˆÛ-M¾-Dz-IPÅ- 37 mP-hïP-Ç+zÅ-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-¯ïh-¤ôºÛ-Oôm-¤ï-¤-»Ûm-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-hq¾-ºz¼-ŸïÅ-q-hï-M¾-Dz-GTÛG-mÅ-GŸm-hÝ-zL¾-bï-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-Tm-±ôÅ-ºEï¼-bï- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-hP-h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ-M-mG-GÛ-hzP-zNå¼-ºôG-bà-GmÅ-qºÛ-zôh-hP- ÁÛm-TP-mP-GÛ-»Þ-Gݼ-D-VïºÛ-¤Û-¤P-±ôºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-ºV¼-GŸÛ-¿km-qºÛ-PP-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï-hG-zŤ-ÁïÅ-Tm-hP- º±ô-nô¼-Tm-HÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-M-VïºÛ-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-ÁïÅ-ÁÛP-Gô-dôGÅ-fÞz-qºÛ-hôm-hÝ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-»Ûm-q-¼ïh- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-hq¾-ºz¼-ŸïÅ-q-hï-zŸÛm-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Eôm-¾-ºEï¼-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-hPôÅ-GŸÛ-hï-zŸÛm- h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 3 qºÛ-±ïÅ- 30ºÛ-ZÛm- IôP-Eï¼-„ËôÅÛ-‡ôm-mÅ-ºGô-º²âGÅ-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh- »Ûm-mºP-hïºÛ-ÇS-mÝz-bà-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-hq¾-ºz¼-hï-zŸÛm-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-Tm-±ôÅ-Å-GmÅ-GTÛG-mÅ-GŸm-hÝ-¯ÛÅ-vôh-‚ïh-¤Dm-±ôÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-mP-ÇSôm-ºIôºÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-fôG- ¤²h-ÇKô-hï¼-mÛºÞ-W¼-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-Ç+Ý-ŸzÅ- Èô-Åï-Wô-ÍÛ- ‡ô-¼ïÅï- ¤VôG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-ˆP-Vïh-wïzÅ-GmP-Çeï-hzÞ-º‚ïh-ˆÛ-GÅÞP-zÁh-»P-GmP-»ôh-q-¼ïh- GÅÞP-zÁh-ˆÛ-ljÛP-hôm-hÝ-DôP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-MãÅ-mP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Vïm-qô-»ôPÅ-µôGÅ-¤Û-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-GÛÅ-fôG-¤¼-ºGô-z¯¤Å-q-¼ïh-TïÅ-hP- ¤Û-ZÝP-ÁÅ-hï-±ôÅ- Åô-ÅôºÛ-„Àô-IôÅ-ˆÛ-¤fÞ-hP- mÝÅ-qºÛ-ÇeôzÅ-¾Å- z®m-Gmôm-hP- iG-Gmôm-HÛÅ-¤m¼-zºÛ-¤Þm-mG-Tm-HÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-DG-mP-xôGÅ-;Ým-bà-¼ï-zºÛ-ºôh-ˆÛÅ-Ez-q-‚Å-»ôG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¤²h-ÇKô-hïºÛ-fôG-qa-Vïm-VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-z=ô¾-GbôP-hGôÅ-ŸïÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-±ï-¼ÛP-hq¾-¿km-¾GÅ-ˆÛÅ-hGôÅ-ºhÝm-Gž-zOGÅ-GmP-z-hP- hï-zŸÛm-w×-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Iâz-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ô-hP-ÁÛm-TP-hP- ºz¼-¤- M-mG-mP-GÛ-»ï-ÁݺÛ-Gm¤-zhG-VôÅ-¾ÞGÅ-Z¤Å-¾ïm-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-ˆP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- ¤Û-¤P-GÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-GTÛG-¤fÞh-GZÛÅ-XïÅ-PP-Gb¤-zXôh-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།