&G&GôP-Å-¤VôG-¾-mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-HÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-mÅ-zÇSGÅ-zXôh-GmP-zü


2005-09-26
Share
&G &G

{}ü ümÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-HÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm- ¤ºï-D¾- Ç~ä¾Þ¤-Ç~L- ¤VôG-GÛÅ- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾- D-Å-mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-mP-GŸÝP-ºƒï¾-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-bï- h¤ÛGÅ-zž-¤²h-ÇKô-ŸÛG-GÛ-fôG-IôP-Eï¼-HÛ-¿kï-¤ÛG-wÞ¾-»ôh-q-¼ïh-

Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-¸Þ¼-q- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z- mÛºÞ-»ôL-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-¸Þ¼-q- ^ï-mÛ»ï¾- qï-=Û¼Û;- ¤ôºï-mï-Èïm- h¤-q-hï-ZÛh-Ç+Ý-º±ô-ŸÝGÅ-Ç+zÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-DôPÅ-mÅ-mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-HÛ- ¤ïm-Èï-=ïm- ºôG-GÛ-Å-ºôG-¼Û-¾ÛºÛ- w˼-¾Û- qôÅÛ‡- Íô-wËÛÅÛ- ŸïÅ-q-VGÅ-Å-hï¼-¤²h-ÇKô-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝÅ-fôG- Ç+zÅ-hï¼-mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-HÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm- ¤ºï-D¾- Ç~ä¾Þ¤-„ËL- ¤VôG-GÛÅ- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-¤Û-¤P-Å-»-¤P-qôºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-»-¼zÅ-z¸P-uôh-ˆÛ-hôm-hÝ-Ÿ¾-GÅP-hôh-qôºÛ-PP- hÝÅ-hP-n¤-q-;Ým-bà-hôm-GZï¼-GmP-¤Dm-HÛ-Oôm-¤ï-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-GmP-z-¼ïh- ¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ-hï¼- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¿kï-¤ÛG-ºhÛ-»ÛÅ- PÅ- ÇKô-±P-¤-xïÅ-fÞz-q-hP- G-q¼-ºIô-mºP-ºIô-fÞz-q-ºhÝG-TïÅ-¤²â¤-¤hPÅ-¿km-qºÛ-n¤-ºHã¼-HÛ-fôG-mÅ-GÅÞPÅ-JÀïP-GmP-»ôh-q-¼ïh- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-¸Þ¼-q- zôh-hôm-Mz-Bô¼-z- ¤ôºï-m-Èïm- h¤-q-hï-ZÛh-ˆÛ-ÆÅ-¤ô- ¤ôºô-¼- ¤ôºï-m-Èïm- HÛÅ- DôP-GÛ-»z-h¤-q-hï-»ÛÅ-xÛ-¾ô- 1970ºÛ-¾ô-¼zÅ-mP- M-G¼-mP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-mÅ-¼P- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-¤W¾-‚ãP-z-¼ïh-TïÅ-hP- mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-HÛ-Å-ºôG-¼Û-¾ÛºÛ-=Û-ÅÛm-hï-zŸÛm- DôP-GÛ-»z-h¤-q-hï-»Û-¤±m-fôG-bà-¤ÛP-zNå¼-‚Å-XïÅ- IôP-Eï¼-hïºÛ-mP-»ôP-¤Dm-¤Û-¼ÛGÅ-uÛ-hP- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ-mÛºÞ-»ôL-mP-GmÅ-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤Û-ÇeôP-yG-zL¾-z-hï-±ô¼-fÞGÅ-wm-Vïm-qô-GÅôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།