mÛºÞ-»ôG-IôP-Eï¼-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-qü


2007.12.10

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôP-Eï¼-mÛºÞ-»ôG-hP-mÛºÞ-W¼-ÅÛ-GZÛÅ-ˆÛ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gô-OÛG-fôG-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯ÛºÛ-fôG-mÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-zz-z¸P-hÝ-GbôP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-»ôPÅ-Ez-Gž-zOGÅ-Çtï¾-mÅ-¾ô-Pô-iâG-zTß-xÛm-qºÛ-hÝÅ-¤±¤Å-ÅÞ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-n¤Å-ˆÛÅ- mÛºÞ-»ôG-GÛ-Ç~ä-¼ÞG-¾Ûm-¸¤-Vïm-fôG-mÅ-IôP-Eï¼-Í-¤- ¤×ïm-Èm-^m-z¼-hÝ-Gô¤-zIôh-GmP-»ôh-q-hP- hï-mÅ-mÛºÞ-»ôG-IôP-Eï¼-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-¾Å-DP-¤hÝm-hÝ-ºhÝ-º²ô¤Å-GmÅ-mÅ-Ç+h-ºzôh-hP-Gb¤-zÁh-Pô-Lô¾-Çtï¾-GmP-ºhÝG-ü Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-GÛ-¾Å-ºGݾ-hP- hï-zŸÛm-qÛ-¾-^ï-wÛ-»-hÝ-GmÅ-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆP-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-ºhÝG-ü ¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-n¤Å-ˆÛÅ- qa-Vïm-¼Ûm-qô-¤VôG-hP- ¾Û-fP-væ¾-Ç+Ý-zÇem-º²Ûm-zhï-¾ïGÅ-¼Ûm-qô-Vï-hP- ¼ôP-M-Í-IGÅ-ÅôGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å--JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-q-hP- M-mG-mP-xÛ-¾ô- 2008 ±ôGÅ-MãºÛ-h‚¼-;ºÛ-¯ïh-ºIm-mP-Pô-Lô¾-HÛ-±ß¾-hÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-¤ïh-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-ºhÝG-ü M¾-Å-¶-ÁÛP-^ôm-hP-hï-¤Ûm-zôh-¤Û-GmÅ-»Þ¾-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ô-hP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-mô¼-Ç~ï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-wÞ¾-mÅ-¾ô-Pô- 18 xÛm-qºÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-hï-MÅ-zÇkÝÅ-Ço-±ôGÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-ÆâP-z¯Û-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎