¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤¼-º²ïGÅ-fÞz-¤Dm-ÈÛ-¾-¼×Û-h¤-q-¤VôG-¾-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-ŸÝÅ-ºhÝG


2008-02-12
Share

{}ü ümÛºÞ-²Û-¾ïm-IºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-GPÅ-¼Û-¤fô-ÁôÅ-ˆÛ-¯ï-¤ô¼-º²ïGÅ-fÞz-¤Dm-±ï-ºhÅ- Íï-^Û-¤×ïm- ÈÛ-¾-¼×Û- ¤VôG-¾-D-ÅP-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-¤fº-¤-hï-ŸÝÅ-ºhÝG D-ÅP-mÛºÞ-²ï-¾ïm-IºÛ-M¾-»ôPÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-G®ôÅ-qºÛ-ÆÛh-hôm-¤Û-Ço-n¤Å-ˆÛÅ-¹-z-ÇSôm-¤ºÛ-±ïÅ-11ZÛm-±ï-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-Íï-^Û-¤×ïm- ÈÛ-¾-¼×Û- ¤VôG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-GPÅ-¼ÛºÛ-¯ï-¤ô-¤fô-ÁôÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-º²ïGÅ-qºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-Åô×-¾-DÞ¤-zÞºÛ-DÞ¾-hÝ-hzÞ¾-ŸÛP-wôP-qºÛ-Á¼-qºÛ-¤Û-¤P-n¤Å-¾-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-xÛ¼-Ç+Ý-±ï-ÉÛ¾-qô¼-P¾-z-º²ï¤Å-¤ïh-ˆÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-z¼-zÇSGÅ-zXôh-Vïm-qô-ŸÝÅ-ºhÝG mÛºÞ-²ï-¾ïm-IºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Èï-¾ïm-D×-¾G- ¤VôG-mÅ-xÛ-¾ô-1953¾ôºÛ-xÛ-¹-5±ïÅ-29ZÛm- Å×¼-Íï-^Û-¤×ïm- ÈÛ-¾-¼×Û ¤VôG-hP-Á¼-q-zÇem-º²Ûm-mô¼-MÅ-n¤Å-GZÛÅ-ˆÛÅ-GPÅ-¼Û-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¯ï-¤ô¼-fôG-¤¼-º²ïGÅ-fÞz-q-hP-hï-mÅ-DôP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-¤P-Z¤-fG-n¤Å-¾-GP-uÛºÛ-fh-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-z-DG-GÛÅ-¾ô-MãÅ-MÅ-qô-GÅÞPÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- Íï-^Û-¤×ïm- ÈÛ-¾-¼×Û- ¤VôG-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-»ôPÅ-ÅÞ-IGÅ-qºÛ-mÛºÞ-²Û-¾ïm-IºÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-mÛºÞ-²Û-¾ïm-I-¾-M¾-uÛºÛ-Vï-zÇeôh-fôz-¾ÞGÅ-ˆÛÅ-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-IôÅ-GŸÛ-ŸÛG-ˆP-zbôm-GmP-ºhÝG »P-mÛºÞ-²Û-¾ïm-IºÛ-IôÅ-±ô^-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-±ï-ºhÅ-Íï-^Û-¤×ïm- ÈÛ-¾-¼×Û- ¤VôG-¾-PG-zTh-GmP-Çeï-¥-Pm-GÝÅ-zbàh-ŸÝÅ-q-¤-¸h- DôP-GÛ-XïÅ-Áݾ-mP-¤Û-n¤Å-¾-fÞGÅ-GÅôºÛ-º±¤Å-ºiÛ-»P-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།