mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤Û-ºhÝG


2007.06.18
&G

&G

{}ü ümÛºÞ-²Û-¾ïm-^ÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Èï-¾ïm-D×-¾;- »ÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-GmP-¯ÛÅ-¤ïh-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ- M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾Å-‚ãP-z-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-»Þ¾-hïºÛ-ÇSô-¿YP-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hïP-Ç+zÅ-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ÛºÛ-mP-ZÛm-GÅÞ¤-HÛ-VôÅ-ÆÛh-¤²h-ºyÛm-zBP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-mÅ- »Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-GmP-hP-¤Û-GmP-GÛ-Ç+ô¼-zMãh-¾¤-DG-mP-GmÅ-±ß¾-ÁÝGÅ-Vï-fôm-zŸÛm-»ôh-q¼-zdïm- hï-¼ÛP-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Èï-¾ïm-D×-¾;- »ÛÅ-zhÝm-yG-ÇSôm-¤¼-ÍôÅ-=ô¼ô-¾Û-»ºÛ-Gm¤-fP-ŸÛG-bà- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-EãG-®¤-¤W¾-ºyh-GmP-¸Ûm-q¼-zdïm- h-V-zB¼-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q¼- hï¼-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ÛºÛ-ÇSô-¿YP-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-GmP-z-hP-£GÅ- M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Èï-¾ïm-D×-¾;- »ÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-¤Û-GmP-z-hï-mÛ- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ÛºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Vï-fôPÅ-¾-Gmôh-GŸÛºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-¼ïh-TïÅ- ÇSô-¿YP-±ôGÅ-qºÛ-¤IÛm-±z-q- ;Ûf-¾ô;- »ÛÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-GmÅ-±ß¾-mP-¤Þ-¤fÞh-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-m- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ÛºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¶ÛmÅÛ-=ïm- qÛ-=¼-Åï- »ÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-ÅP-ZÛm-¤W¾-ºyh-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎