&GôP-Å-¤VôG-¾-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-¤W¾-ºyh-¤-ŸÝÅ-q-hï¼-Bôm-zXôh-»ôh-qü


2007.06.20
&G

&G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-hÝ-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-VÛzÅ-zNå¼-zBP-zºÛ-¼ÛP- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ïºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Èï-¾ïm-D×-¾;- hP-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-¤-ŸÝÅ-q-hï¼-»Þ¾-Iâ-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qÅ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-mP-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-fÞz-zÇem-Ç+¾-z¸P-¾GÅ-ˆÛÅ-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-hzÞ-FÛh-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-¤-ŸÝÅ-q-hï-mÛ-M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-hP-¾ïm-‚Å-q-¼ïh-TïÅ-hPü hïºÛ-Mã-¤±m-»P-M-mG-xôGÅ-mÅ-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-hP-¿Ëm-hÝ-F¾-¤ïh-qºÛ-±ôP-ºƒï¾-‚-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-fôG-Å-dGÅ-Mz-MãºÛ-I-OÛG-»ôh-q¼-zdïm-¤Gô-ÇKݼ-z-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¤-¸hü mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-M¾-Dz-ˆÛÅ-h-V-M-mG-GÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-hP-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-D-Gbh-GhôP-¾ïm-‚ïh-MãºÛ-hÝÅ-¾-zz-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-»Û-ÆÛh-„Àôm-¿U¤-Èï-¾ïm-D×-¾;-»ÛÅ-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤ºÛ-mP-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-Gm¤-fP-ŸÛG-bà- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-EãG-®¤-¼ÛP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-hP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ-DôP-GÛ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-ˆÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-bï-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-M¾-Dz-ˆÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-¤ïh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-»Û-IôÅ-±ôGÅ-fôG-VÛzÅ-zNå¼-zBP-z-¤-¸hü IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Gmh-»ôh-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎