&GôP-Å-¤VôG-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-M¾-Dz-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-fôG-VÛzÅ-zNå¼-zBP-GmP-zü


2007.06.19
&G

&G

{}ü ühï-¼ÛP-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï- M¾-Dz-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-fôG-VÛzÅ-zNå¼-zBP-GmP-z-¤-¸hü xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-HÛÅ-ˆP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-mP-GÛ-¤²h-ºyÛm-DG-¾ïGÅ-q¼-Iâz-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-hïP-Ç+zÅ- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-HÛÅ-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-GÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-hPü M-mG-xôGÅ-mÅ-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-hqôm-¼ÛGÅ-¾- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-¤W¾-ºyh-ŸÝ-Mã¼-z;G-ºGôG-hP-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-q¼- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï- GŸÝP-GÛÅ-¤Gô-ÇKݼ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-mºP-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-Ghm-ŸÝ-wÞ¾-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-ÆÛh-º²Ûm-¿U¤- Èï-¾ïm-D×-¾;- ¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤¼-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-Ç~Û¼Û-ÅÛ-zïm-Gm¤-fP-hÝ-Ç+¼-¤-zTߺÛ-¼ÛP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ˆÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤ïh-q-hPü hï-zŸÛm-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ¶Ûm-ÅÛ-=ïm- qÛ-=¼-Åï- ¤VôG-mÛ- mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-»Û-Vz-ÆÛh-ˆÛ-±ôGÅ-q-hP-qô-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-»Ûm-q-¿e¼-hï-¼ÛP-DôP-Ç+Ý-ÇKï¼-HÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-zôh-hôm-fôG-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-mÛºÞ-²Û-¾ïm-^ï-»Û-xôGÅ-ºG¾-M¾-»ôPÅ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-hPÇSô-¿YPÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-±ôÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-q-¤-¸hü DôP-±ôºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-¤Gô-ÇKݼ-‚Å-q¼-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hPü ÇSô-¿YP-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-hôm-HÛ-¤IÛm-±z-q- ;Ûf-¾ô;- »ÛÅ-ÆÛh-º²Ûm-¿U¤- Èï-¾ïm-D×-¾;- GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¤W¾-ºyh-¤-ŸÝÅ-q-hï-mÛ-¤ÛºÛ-ÆôG-¯-¤-±P-z-hP-TÛG-¤±ßPÅ-»Ûm-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎