‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-M¾-Dz-±ôÅ-¤Z¤-¾Å-GmP-G¾-Vïü


2006-11-05
Share

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-Cæm-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ZÛ-ºôP-hP-¿Ëô-;ô-¼Û-»- Í-¼Û-zTÅ-fÞm-¤ôP-mÅ-¤Z¤-¾Å-GmP-G¾-Vï-¾ÞGÅ-¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Ç~m;Û¤Þm- HÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- DôP-mÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-ZÛ-ºôP-hÝ-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-GmP-»ôh-TÛP- ZÛ-ºôP-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ‡¼ôÍÅô- hP-¤W¾-ºyh-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-V-±ôh-z¿e-GmP-XïÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-hq¾-º‚ô¼-z;G-Çkô¤-HÛ-ZïÅ-Vh-z;¾-»ôh-ˆP-zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-mP-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-Cæm-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-ŸÛ-¤ô¾-GmP-ºhôh-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Ç~m;Û¤Þm- ¤VôG-GÛÅ-ZÛ-ºôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ÁÛm-²ô-Í-zï- ¤VôG-¤W¾-ºyh-z;º-zÇkݼ-GmP-MãºÛ-¾Å-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Ç~m;Û¤Þm- ¤VôG-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï¼-zÇ+ô-ºhï¤Å-‚ãP-z-mÅ-z¸ÞP-h-z¼-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Gbm-ºWGÅ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-hP-w×-¼m-ÅÛ- M-mG-zTÅ-ÅÞ-GŸÝP-hôm-xôGÅ-wïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།