ÅÞh-ÅÛ-mP-GÛ-zôh-¤Û-m-GŸôm-hGÝ-zôh-¤ÛºÛ-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mãü


2007-07-09
Share

{}ü üÅ޺ﲼ-¾ïm-^Û¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-m-GŸôm-hGÝ-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-zôh-¤ÛºÛ-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-ºhÝGüü M-mG-mP-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-Íô-¾ï¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-hP-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-ˆP-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-ŸÛG-Gô-OÛG-‚ïh-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q-hï¼-Zï-V¼-z×ï¾-Wïºï¤-mP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-Vïm-¿S-qºÛ-Ç+zÅ-Mz-Bô¼-fôz-»ôh-q-¿e¼-ÅÞºÛ²ï-¾ïm-^Û¼-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-m-GŸôm-hGÝ-GôP-ŸÝÅ-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-²â-¼Û×;-mP-Gž-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-ż-Gž-zOGÅ-‚Å-ºhÝG- »Þ¾-hïºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-q-hP-IGÅ-Vïm-¤Û-Ço-¿U¤-Ç+Ý- ¤ï-¾-aÛ- ¶Û-aÛ-GÙ¼- HÛÅ-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-hï¼-Mz-Bô¼-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-ºhÝG- ¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-¿U¤-Ç+Ý- ^ï-aÛºï-¾- ¾ïºï-¤m- HÛÅ-M-mG-mP-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-Íô-¾ï¤-qÛ;-¯ïh-Ç+ô¼-Ç+h-V-zÁôh-hÝÅ-ÆÛh-hôm-Ç+ô¼-Ç+h-V-¤-zÁh-¼P-zÁh-¼ïh- M-mG-GÛ-¯ïh-ºIm-fôG-mÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Dï-wïm-¾ïm-fzÅ-Vïh-hPôÅ-»ôh-¤Û-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Ez-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïh- z®m-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¤ïh-q-ÅôGÅ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-q-ºhÛ¼-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-±ôÅ-¯ïh-ºIm-mÅ-G»ô¾-fzÅ-¤-‚Å-q¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-MãºÛ-fôz-fP-hGôÅ-¾ÞGÅ-¯ôh-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hï-mÛ-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-n¤-uôh-»Ûm-qÅ-P-±ôÅ-PïÅ-q¼-hÝ-Mz-Bô¼-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- ¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-mP- Å޺ﲼ-¾ïm-^ÛºÛ-qÛP-qôP-¯ïh-ºIm-GŸôm-qºÛ-‚-hGº-¾ïm-¤Dm-GTÛG-hP- GŸôm-mݺÛ-Íô-¾ï¤-qÛ;-¯ïh-q-GTÛG-hP- Å޺ﲼ-¾ïm-^ÛºÛ-¤±ô-DºÛ-i-qô¾-¼Û-DG-mP-ŸÝGÅ-¥ôP-»ôh-q-GTÛG-hP-zTÅ-»ôh-ºhÝG- ¿UGÅ-lô-ºwïm-¤Dm-±ß¾-FÛ¤Å-Oô¾-GÙô-qï-»ÛÅ- PÅ-ÇSôm-¤-^ïm-¤D-mP-GŸôm-mݺÛ-Íô-qï¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-mP-ºIm-zÇkݼ-‚ïh-Ç+zÅ-¼P-ZÛh-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ºEï¼-mÅ-ºGm-zÇkݼ-‚ïh-Mã-‚ãP-m-zŤ-q-¿e¼-m¤-ŸÛG-zŤ-z-zŸÛm-‚ïh-MãºÛ-¼ï-z-Vïm-qô-»ôh-TïÅ-zÁh-ºhÝG- ¯ïh-ºIm-q-GŸm-q-n¤Å-mÛ- qÛP-;ôP-¯ïh-¤Dm- ^ô-¤Û-aÛG-Ç+¾-z¸P-ͼaÛ-ü @P-ºDô¼-z- ¼ÛG-º²Ûm-M¾-ÇeG-ü ¤Û-‡¼-zM-f¤-q-MãGÅ-¤Dm- ºWÛGÅ-¤ïh-wÞm-DP-ü fG-¼ÛP-MãGÅ-¤Dm- M¾-¤±m-²-væ¾-ü ¤±ô-DºÛ-i-qô¾-z- mô¼-zÞ-wÞm-±ôGÅ-hP-zÅôh-m¤Å-wÞm-±ôGÅ- =ï-aÛÅï-¯ïh-¤Dm- ZÛ-¤-wÞm-±ôGÅ-ü ¤Û-‡¼-FÛ-GTÛG-MãGÅ-¤Dm- ¿Ë-º²ô¤Å-wÞm-DP-zTÅ-»Ûm-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།