¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-zbôm-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-ºIâz-hGôÅ-ŸïÅ-zB¼-zÁh-‚Å-ºhÝG


2007-12-01
Share

{}ü ü¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-zbôm-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-DG-¤-ºIâz-z¼- FÛ¤Å-z¸ôºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-º²â¾-zŸÝGÅ-‚-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh- q×¼-Tm-jË- »ÛÅ-zB¼-zÁh-GmP-ºhÝG ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-hGôÅ-ºhÝm-DG-mÛ- z¾-»Þ¾-HÛ-z¼-zL¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-¤Û-Åï¼-M¾-Dz-TÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-‚-MãºÛ-IôÅ-Vôh-ˆÛ-¾¤-mÅ-z;º-¯-Ez-zOGÅ-‚Å-hGôÅ-q-hP- ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-WÛ-ºfôz-¾-¼GÅ-¾ÞÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-GbôP-VôG-qºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-Æô¾-Gbm-ºzïzÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-G®ô-zô-GZÛÅ-hP- h-¾¤-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-iG-uôh-q-n¤Å-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-h¤G-DôPÅ-ÅÞ-¹-zOÛ¾-GbôP-hGôÅ-q-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-mP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-ºHã¼-z-n¤Å-¾-GÝm-GÅz-vôh-hGôÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-hGôÅ-ºhÝm-ºw¼-¤-DG-TÛG-zbôm-»ôh-q-¼ïh- »P-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛÅ-mï-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-GZÛÅ-®¤- iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-hP-©Å-Bôm-wôG-q-n¤Å-¾-GÝm-GÅz-hP- Çkôh-ÇK¼-DG-bà-ºhÝÅ-Çkôh-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-iG-uôh-n¤Å-ˆÛ-Mãm-Iôm-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-¸Þ¼-ºWôG-‚-Mã¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-¾ÞGÅ-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-iG-qôºÛ-¾Å-ºGݾ-mP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-hP-©Å-Bôm-wôG-q-n¤Å-¾-GÝm-GÅz-¤Û-¼ï¼-mï-ÇKô¼-ºzÞ¤-¼ï-vôh-ºV¼-»ôh-¾ÞGÅ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºGô-FÛh- q×¼-Tm-jË- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།