M-G¼-hP-Í-¼Û-lݾ-ym-ºyâ¾-VÅ-±ôP-ºHã¼-‚ïh-MãºÛ-VÛPÅ-hôm-¾-ºHã¼-z-¤ïh-qü


2005-12-15
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-M-G¼-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-lݾ-ym-ºyâ¾-¼ÛGÅ-±ôP-ºHã¼-‚ïh-MãºÛ-VÛPÅ-hôm-¾-ºHã¼-z-¤ïh-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-zŸG M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP-¤VôG-GÛÅ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-wïzÅ-mÅ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÙÛ-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-Vïh-hÝ-¤Dô-Gmh-Vï-zºÛ-lݾ-ym-ºyâ¾-VÅ-±ôP-ºHã¼-HÛ-¾Å-hôm-fôG-VÛPÅ-hôm-ºWôG-q-hïºÛ-fh-ºHã¼-z-¤ïh-¾ÞGÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-lݾ-ym-ºyâ¾-¼ÛGÅ-±ôP-ºHã¼-‚ïh-MãºÛ-fôG-VÛPÅ-hôm-ºWôG-hGôÅ-hôm-mÛ-hï-ÇS-xÛ-¾ô-1974¾ô¼-M-G¼-mP-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-fôG-¤¼-±ôh-z¿e-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-Í-¼ÛºÛ-xôGÅ-mÅ-M-G¼-HÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-±ôh-z¿eºÛ-‚-¾Å-fh-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-ˆP-h-V-ŸÛ-zºÛ-¾Å-hôm-Vïh-hÝ-Í-¼ÛÅ-M-G¼-¤Z¤-hÝ-ºƒï¾-z-V-±P-GmP-GÛ-¼ïh-TïÅ-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-M-G¼-mP-¤Û-ºzô¼-¾-hqG-qºÛ-lݾ-ym-ºyâ¾-¼ÛGÅ-ˆÛ-mÝÅ-ÁÝGÅ-zM-V-GÅÞ¤-®¤-¾Å-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།