Å-jˤ-Èà-Åïm-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã¼-hÝÅ-ºHPÅ-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïhü


2006-12-29
Share

{}ü üÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- Å-jˤ-Èà-Åïm-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã¼-hÝÅ-ºHP-»ôP-GÛ-¤-¼ïh-TïÅ- hï-¼ÛP-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm- mÝ-¼Û-;-¤×-¾Û-;Û- »ÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG hï-»P-ZÛm-ÁÅ-GôP-ÍÛ-¼G-GÛ-VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛÅ- Å-jˤ-Èà-Åïm-ZÛm-IPÅ- 30 ºÛ-mP-±ßh-ÆôG-fôG-bà-GbôP-hGôÅ-qºÛ-FÛ¤Å-GTôh-‚Å-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- º²¤-JÀÛP-GÛ-M¾-Dz-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ- Å-jˤ-Èà-Åïm-¾-ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-mÅ-V-»P-GbôP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-ºhÝm-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸h- Å-jˤ-Èà-Åïm-HÛ-xôGÅ-GbôGÅ-q-±ôÅ- VïÅ-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛ-fG-GTôh-¾G-zÇe¼-‚Å-q-»Ûm-m- M¾-Dz-mP-±zÅ-VïºÛ-¸ÛP-V-»ôP-Zïm-»ôh-qºÛ-ÇkÛG-Ç+ݾ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- hï-¼ÛP-ÍÛ-¼G-GÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ- hï-ÇS- Å-jˤ-Èà-Åïm-HÛ-z®m-Gmôm-ºôG-ÇkÝG-¢ôP-¥P-zºÛ-mP-¤Û-ºGº-ÁÅ-hP-fÞG-ºyh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ- Vï-¤fôºÛ-FÛ¤Å-DP-GÛ-fG-Vôh-hï¼-ºHã¼-z-GbôP-fzÅ-¤ïh-q¼-ÅôP- ÆôG-fôG-GÛ-ZïÅ-Vh-hï-PïÅ-q¼-hÝ-¾G-zÇe¼-‚ïh-¯ÛÅ-»ôh-q-hP- hï-¿e¼-‚ïh-hGôÅ-q-mÛ- M¾-Dz-ˆÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ºIô-¾ÞGÅ-hP-ºƒï¾-z-»ôh-q-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-ˆP- ¹-z-ºhÛºÛ-¹-¤WâG-mÅ- ¹-z-XïÅ-¤ºÛ-XïÅ- 4 z¼-D-VïºÛ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hÝÅ-Vïm- ÍÛ-lÛ- ¸ï¼-z-ŸÛG-ºDï¾-HÛ-»ôh-ÇezÅ- Å-jˤ-Èà-Åïm-ÆôG-fôG-GbôP-Mã-hï- hÝÅ-Vïm-hïºÛ-XïÅ-ÅÞ-¤-GbôGÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-z¸ô-¤ïh-qºÛ-±ôh-hqG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།