¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-ºhzÅ-ÅÞ-¤Iôm-DP-Mz-¯ÛÅ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-zXôh-ºhÝG


2007.06.20

{}ü ü¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-ºhzÅ-ÅÞ-¤Iôm-DP-Mz-¯ÛÅ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-¤fô-¼Û¤-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-GÛÅ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ŸïÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-m- hïP-Ç+zÅ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-DÞ¾-hÝ-¾¤-z¸ô-º²âGÅ-Cæm-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-¾Å-ºGô-z®ßGÅ-q-¾Å-h-¿eºÛ-ºV¼-hïºÛ-DÞ¾-hÝ-¤Iôm-DP-Mz-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-¤ïh-q-¼ïh- »Ûm-mºÛ-¤-ºôPÅ-q¼-hï-DÞ¾-hÝ-¤Iôm-DP-Mz-MãºÛ-fôG-PÅ-h-¿e-Gž-zÁh-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-qï-TÛP-hÝ-Ç+ôPÅ-±ôGÅ-‚Å-qºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-Gż-ºGôh-q¼-hï-¿e¼-Gž-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞP-m- h-¿eºÛ-ºV¼-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-º²ïGÅ-q-±ôÅ-Gݼ-hP- hï-zŸÛm-¤Dô-VÅ-V-±P-Åô-Åô-¼P-GÛÅ-ºEï¼-»ôP-z-¾Å-¤Iôm-DP-mP-Çkôh-ˆÛ-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-hP- »Ûm-mºP-zôh-mP-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-q-ºzô¼-Vïm-»ôP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Z¤Å-¥ôP-GÛ-fôG-mÅ-zôh-mP-ºHã¼-z-ºIô-zŸÛm-»ôh-q-hqï¼-m-ºhÅ-qºÛ-¾ô-GZÛÅ-mP-»ô-¼ôz-hP- Í-¤Û-¼Û-;-ÅôGÅ-mÅ-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-q-¤P-qô-ŸÛG-zôh-ˆÛ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-ºhzÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hÝ-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-mÅ-DôP-±ôÅ-hïºÛ-DÞ¾-HÛ-ºIô-¾¤-Zïm-D-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zXôh-‚ãP-zÅ-hï¼-zdïm-h-¼ïÅ-hïºÛ-fôG-º²âGÅ-Cæm-‚ïh-hGôÅ-»Å-G®ô-zôºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-q-±ô-DÞ¾-hï¼-wïzÅ-Mã¼-ÇezÅ-zhï-»ôP-MãºÛ-Vïh-hÝ-ºIô-¾¤-DG-»¼-MÅ-GbôP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎