ºz¼-¤ºÛ-¤P-G®ôºÛ-hôm-GZï¼-z-¿U¤-ÅÞ-VÛ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-ljm-ŸÝ-Çtï¾-ºhÝG


2007.10.24

{}ü ümô-Ç~ï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-GmP-¤Dm-zÞh-¤ïh-iâG-GÛÅ-ºz¼-¤ºÛ-¤P-G®ôºÛ-hôm-GZï¼-z-¿U¤- ÍôP-Åm-ÅÞ-VÛ- z¸P-z®ôm-ºôG-mÅ-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ljm-ŸÝ-ŸÛG-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-h‚Ûm-WÛºÛ-Gż-ÁôG- jË-Gº¼-^Û»ïm- ŸïÅ-qºÛ-mP-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-ljm-ŸÝ-hïºÛ-mP-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-GŸÝP-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-¤P-G®ôºÛ-hôm-GZï¼-z-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-qºÛ-‚-uôh-ˆP-z;ôh-»ôh-q-hP-ºz¼-¤ºÛ-GŸÝP-mÅ-»Þ¾-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-¤Þ-¤fÞh-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-¤Û-VôG-qºÛ-Ç+ô¼-ˆP-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- ¿U¤-ÍôP-Åm-ÅÞ-VÛ-hô-h¤-z;G-Z¼-‚Å-q-hï-mÛ-»Þ¾-mP-¤P-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôºÛ-Fôh-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Gž-qô-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-hï¼-hqï-¢¼-mÅ-z;ôh-»ôh-q-hP- »P-¿U¤-ÍôP-Åm-ÅÞ-VÛ-mÛ-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zŸïÅ-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ-P-±ô-±P-¤Å-ºz¼-¤ºÛ-mP-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-fÞGÅ-ÇoP-»ôP-MãºÛ-Vïh-x¼-Iâ-¤Z¤-¾Å-ŸÝ-Mã-»Ûm- hïºÛ-fôG-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-ˆP-fÞGÅ-ºGm-Vï-zŸïÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-GôP-ŸÝÅ-ljm-ŸÝ-hïºÛ-mP-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- h-¼ïÅ-ljm-ŸÝ-ºzÞ¾-¤Dm-zÞh-¤ïh-iâG-qô-hï-n¤Å-mÛ-‚P-Í×-»¼-¾ïm-^ï-mÅ-»Ûm-qºÛ-¿U¤- „Ëï-=Û-¶Û-¾Û-»ï¤-Åï- hP- ¤×ïG-¶-»¼- hï-zŸÛm-»P-JËô-‡ï-¤-¾×-mÅ-»Ûm-qºÛ¿U¤- ¼Û×-Gô-Ç~¼-=- ¤ïm-Vß-‡¤- hP- Í-¼Û-mÅ-»Ûm-qºÛ-¿U¤- Wâ-^Û-¶Û-¾Û-»ï¤-Åï- hP- hï-G-mP-zŸÛm-»P-ÍÛ-¼m-mÅ-»Ûm-qºÛ-¿U¤-ÁÛ-¼Ûm-ÍÛ-Ç~-^Û-hP- Í-wÛ-¼Û-;ºÛ-M¾-Dz-;ïm-»-mÅ-»Ûm-qºÛ-¿U¤- ¶P-G-¼Û-¤×-fºï- zTÅ-»Ûm-q-¼ïh- ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎