M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-¼ôGÅ-¼¤-Vïh-IôÅ-¤fÞm-Å-dGÅ-ºDôh-ºhÝG


2006-11-23
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qô-±ôGÅ-qÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-z=ïÅ-¿eôGÅ-hP-¼P-º‚ãP-GÛ-Gôh-VGÅ-ÅôGÅ-¾-D-Gbh-GTôG-MãºÛ-ÇÀh-¼ôGÅ-¼¤-‚-MãºÛ-¾ô-MãÅ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-¾-Å-dGÅ-ºDôh-»ôh-q-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-GŸÝP-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG- M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qô-±ôGÅ-qÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-ºIô-z-¤ÛºÛ-zhï-¯ºÛ-¼ôGÅ-¼¤-‚-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-Å-dGÅ-hï-zŸÛm-ÅÛP-G-wôºô-mP-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôºÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-Ÿô¼-hÝ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-ºDôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü IôÅ-¤fÞm-Å-dGÅ-hï-zŸÛm-hÝÅ-»Þm-¾ô-GÅÞ¤-HÛ-hÝÅ-z;G-»ôh-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qôÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-¼ôGÅ-¼¤-‚-MãºÛ-IôÅ-¤fÞm-Å-dGÅ-ºDôh-q-hïÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-mP-¤Û-Åï¼-±ô-z=ïÅ-¿eôGÅ-hP-¤Þ-Gï-ÅôGÅ-¾Å-f¼-fÞz-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qô-±ôGÅ-qÅ-GÅÞP-m-ü ºhÅ-qºÛ-mP-±ôGÅ-q-hïÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-ŸÛP-Vïm-¿S-®¤-HÛ-mP-¤Û-IPÅ-Å-»-zMh-¿ËG-®¤-¾-¼ôGÅ-¼¤-‚Å-»ôh-q-hP-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤fÞm-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m-Vß-G®P-¤-z¸ô-»Å-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-M¾-Å-qÛ»ôP-»ïP-mÅ-hÝÅ-»Þm-Vß-±ôh-GTÛG-®¤-¤ô-‡ºÛ-ºHPÅ-±h-hÝ-GmÅ-qºÛ- ¼Û»ôm-qô-¼×Û- ¸ï¼-zºÛ-Å-DÞ¾-mP-¼ôGÅ-¼¤-D-Çoôm-vôh-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG-- h-¼ïÅ-M¾-uÛºÛ-M-I¤-h¤¼-qô-±ôGÅ-qÅ-‚P-;ô-¼Û-»¼-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-»Å-ˆÛ-¤-hPÞ¾-¤P-Vï-z-»ô-¼ôz-M-I¤-h¤¼-qô-±ôGÅ-qÅ-zbôm-HÛ-»ôh-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།