‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Gmh-hôm-fôG-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-hï¼-hôm-ºƒÅ-GP-»P-‚ãP-¤Û-ºhÝG


2006-12-22
Share

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-Cæm-fG-GTôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-»Þ¾-Iâ-iâG-hz¼-HÛ-¿Ëm-±ôGÅ-qï-TÛm-hÝ-zB¼-hÝ-GmP-mÅ-hôm-ºƒÅ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-ü ±ïÅ-22ZÛm-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Gmh-hôm-fôG-GÛ-»Þ¾-Iâ-iâG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-GmÅ-Ç+zÅ-º±¤Å-ºWôG-‚-Mã-xÛ¼-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hP-ºƒï¾-h-¼ïÅ-»Þ¾-Iâ-iâG-hz¼-zB¼-hÝ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-z¸ô-Cæm-HÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-mÅ-ºƒÅ-zÞ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-±z-mÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü »Ûm-mºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-±z-mÅ-¤HôGÅ-¥ã¼-»Þ¾-Iâ-iâG-hz¼-IôÅ-¤ô¾-zB¼-hÝ-GmP-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG M-mG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-Ç+Ý-±z-¶âºÞ-fG-¶Þh-mÅ-»Þ¾-Iâ-iâG-hz¼-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-¿S-¾ô¼-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-Cæm-º±¤Å-ºWôG-GÛ-Gmh-hôm-fôG-IôÅ-¤ô¾-GmP-mÅ-IôÅ-¤fÞm-fïPÅ-hP-qô-hï-‚ãP-»ôh-q-hP-ü ¤-ºôPÅ-IôÅ-¤fÞm-hï-GP-ºi-‚Å-mÅ-¾G-zÇe¼-GmP-¤Ûm-HÛ-Gmh-hôm-fôG-xôGÅ-Åô-ÅôºÛ-Ç+Ý-±z-hz¼-zŤ-±ß¾-Çtï¾-¼ïÅ-GmP-mÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GP-¤HôGÅ-Çtï¾-fÞz-Mã-hï-G¾-ºGPÅ-Vïm-qô-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG hÝÅ-»Þm-ZÛm-IPÅ-¿SºÛ-¼ÛP-Í-¼Û-hP-¿Ëô-‚P-;ô-¼Û-»-ü M-mG ZÛ-ÈôP- ¼-ÁÛ-»-zTÅ-»Þ¾-Iâ-iâG-hz¼-IôÅ-¤ô¾-‚Å-qºÛ-zMãh-¼Û¤-mP-‚P-;ô-¼Û-»Å-;ºô-¤m-hPÞ¾-DP-mP-GÛ-¤-hPÞ¾-z;G-Çkô¤-‚Å-q-n¤-xÛ¼-ÇÀôG-¤-‚Å-q¼-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-Cæm-¤±¤Å-ºWôG-GÛ-Gmh-hôm-fôG-xÛ¼-fïm-‚-Mã-¤Ûm-q-zXôh-mÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï¼-hôm-ºƒÅ-GP-»P-Åôm-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།