‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-PôÅ-mÅ-¿Ëô-;ô-¼Û-»-hzP-zNå¼-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GP-»P-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-qü


2004-12-25
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-;ô-¼Û-»-‚P-¤ºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-DP-zMãh- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-ºGô-ºFÛh- ;Û¤-WôP-ÍÛ¾-HÛÅ- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-PôÅ-mÅ-¿Ëô-;ô-¼Û-»-hzP-zNå¼-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GP-»P-¤ïh-q-zXôh-q-hP-VzÅ-GTÛG- ºV¼-GŸÛ-hï-¼ÛGÅ-¿Ëô-;ô-¼Û-»¼-»ôh-q-zXôh-ºhÝG- ½ÀâP-ºyÛm-mÛ-;ô-¼Û-»-‚P-¤ºÛ-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-fzÅ-¾¤-G®ô-zô-hï-»Ûm-ŸÛP- D-Å-zMP-ÆÛPÅ-‚ïh-qºÛ-¾Å-¼Û¤-hïºÛ-mP-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-ºGô-ºFÛh- ;Û¤-WôP-ÍÛ¾-HÛÅ- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-PôÅ-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-ˆÛ-mÝÅ-q-M-Bïh-‚ïh-zŸÛm-q-hï-mÛ- ‚P-zMãh-hzP-zNå¼-‚-MãºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-hï-ºIâz-fzÅ-Vïh-»Ûm-q¼-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-zXôh-TÛP- n¤-;Ým-¿Ëô-;ô-¼Û-»Å-‚P-zMãh-hzP-zNå¼-‚ïh-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¸ï¼-z-hï-mÛ-¯-z-mÅ-¤ïh-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-m-»P- hôm-hPôÅ-Zïm-D-hï-»ôh-¤ÞÅ-¼ïh-TïÅ-zXôh-ºhÝG- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-VºÛ-¾Å-ºV¼-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fh- ‚P-;ô-¼Û-»-hP-Í-¼ÛºÛ-hz¼-¤Û-¤fÞm-q-Vïm-qô-»ôh-q-hïÅ- M¾-Dz-iâG-¾Å-Iâz-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-¼Û¤-q-XïÅ-¤-hï-GmP-¤-fÞz-q¼-¾ÞÅ-»ôh-TÛP- ‚P-;ô-¼Û-»-IôÅ-¤ô¾-hïºÛ-mP-ŸÝGÅ-hGôÅ-Mã¼- M-mG-hP- Zï-ÈôP- ¼-ÁÛ-»-hP- ¿Ëô-;ô-¼Û-»- Í-¼Û-zTÅ-M¾-Dz-¿S-qôÅ-Çoôm-ÁÝGÅ-Vïm-qô-vh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ- 20 ZÛm- Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Wô¼W-Ç~äÁ-¤VôG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-»Þm-GZÛÅ-q-ºGô-º²âGÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-¤-±¼-z¼- IôÅ-¤ô¾-mP-ŸÝGÅ-¤Ûm-HÛ-zl-¾m-GP-»P-vôh-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།