‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-zB¼-GÅô-‚ïh-Mãü


2007-01-30
Share

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-HÛ-h;º-½‰ôGÅ-Åï¾-fzÅ-GmP-¤Dm-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-zB¼-GÅô-‚-MãºÛ-Ç+ô¼-M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-hï-¼ÛP-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-zºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-z¸ô-Cæm-‚ïh-qºÛ-¾Å-GŸÛ-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-fzÅ-ºzh-z¯ôm-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛPü h-z¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-ºGº-ÁÅ-GmP-fÞz-»ôh-ˆP-Iâz-ºƒÅ-Åôm-q-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-zºÛ-ºV¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-mÛ-xÛ-¹-12 qºÛ-mP-M-mG-bà-GmP-»ôh-ˆP-IôÅ-¤fÞm-GP-»P-ºWôG-fÞz-¤ïh-q-¼ïhü hï-mÛ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-PôÅ-mÅ-Í-¤Û-¼Û-;Å-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-fôG-hq¾-º‚ô¼-¼ôGÅ-¼¤-¤±¤Å-ºWôG-GÛ-ZïÅ-Vh-zbP-z-xÛ¼-ºfïm-‚-hGôÅ-qºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-V-Aïm-zbôm-bï-IôÅ-¤ô¾-HÛ-Gmh-ºGG-fôG-zBôh-fÞz-ˆÛ-¤ïh-TÛPü »Ûm-mºP-Zï-V¼-ºW¼-¤-mÛºÛ-M¾-Å-„˼-¾Ûm-hÝ-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-Í-¼ÛºÛ-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ- ;Û¼Û-ÅÛ-=ô-w×¼-ÈÛ¾- hP-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-IôÅ-¤ô¾-Ç+Ý-±z-n¤-GZÛÅ-z¼-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-M¾-Dz-iâG-GÛ-IôÅ-¤ô¾-¾-ºwï¾-MÅ-ˆÛ-¼ï-z-»ôh-qºÛ-z;º-¤ô¾-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-xÛ-¹-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-8 ZÛm-IôÅ-¤ô¾-zB¼-GÅô-‚-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-Gbm-ºDï¾-Gž-zOGÅ-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-Gô-¤±ôm-h;º-½‰ôGÅ-fh-IôÅ-¤ô¾-GmP-¤Dm-mP-‚P-;ô-¼Û-»-hP-¿Ëô-;ô-¼Û-»ü Í-¤Û-¼Û-;ü M-mGü ¼-ÁÛ-»ü ZÛ-ÈôP-zTÅ-M¾-Dz-iâG-GÛ-Ç+Ý-±z-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།