‚P-;ô-¼Û-»Å-Í-¼ÛºÛ-Å-fôG-bà-ºwïm-fÞz-qºÛ-Gô-¤±ôm-ŸÛG-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-»ôh-ÆÛhü


2007.04.25

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-¾ô-ºDô¼-HÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-h¤G-¤ÛºÛ-¼Þ-OÛG-GbôP-zºÛ-mP-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-ÅôGÅ-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-»ôh-q-hPü hïºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Å-fôG-bà-ºwïm-fÞz-qºÛ-hïP-¼z-Tm-HÛ-Gô-¤±ôm-ºIï¤Å-Çeôm-hïºÛ-Fôh-hÝ-»ôh-ÆÛh-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-¼ÛP-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-h¤G-¤ÛºÛ-OÛG-º²âGÅ-z®ßGÅ-bï-¤Û-¾ô-75 ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-hï-mÛ-M¾-Å- qÛ»ôP-»ïP- GÛ-hzÞÅ- ;Û¤-Å×P- »Û-fP-Vïm-fôG-±ôGÅ-bï-hïºÛ-fôG-¾-hzÞ-FÛh-;Û¤-WôP-»ÛÅ-h¤G-¤ÛºÛ-¼Þ-OÛG-hP-Gô-¤±ôm-ºIï¤Å-Çeôm-fôG-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-z-¤-¸hü h¤PÅ-Fôh-hÝ-º±¤Å-ºiÛºÛ-n¤-q-Çeôm-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-M¾-Å-qÛ»ôP-»ïP-mÅ-z½‰m-ºyÛm-fôG-Çeôm-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-h¤G-¤ÛºÛ-¼Þ-OÛG-±¼-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-fP-Vïm-hïºÛ-fôG-¾-¤Þ-¤fÞh-mÅ-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-IPÅ-48 ¤ô-‡ºÛ-mP-„ÀâGÅ-bï-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-¤ï-ÁÝGÅ-ºwÞ¼-¤hï¾-hï-hG-mP-¾-VïÅ-»¼-fôm-Tm-HÛ- =ºï-qô-^ôP-2 ŸïÅ-qºÛ-Gô-¤±ôm-hï-zŸÛm-ºIï¤Å-Çeôm-‚Å-»ôh-¤ïh-h-¿eºÛ-V¼-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-TÛPü »Ûm-mºP-Gô-¤±ôm-fh-ˆÛ-¤DÅ-q-±ôÅ-GÅÞP-mü Gż-hÝ-z¸ôÅ-qºÛ- =ºï-qô-^ôP-2 ŸïÅ-qºÛ-Gô-¤±ôm-hï-mÛ-ºHPÅ-±h-¼ÛP-qô¼-ºwïm-fÞz-q-¤-¸hü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Å-fôG-bà-ºwïm-fÞz-qºÛ-mÝÅ-q-»ôh-q-PôÅ-º²Ûm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་དགེ་འདུན་པ་ ༦༠ ལྷག་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་འབོགས་འཇོག་མཛད་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་གཟིམ་ཆུང་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎