‚P-;ô-¼Û-»Å-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-zCæm-¾Å-I-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-hï¼-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-±ôÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-ºhÝG


2005-09-19
Share

{}ü ü‚P-;ô-¼Û-»Å-¼P-GÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-zCæm-HÛ-¾Å-I-¤±¤Å-ºWôG-‚-MãºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-DÅ-¾ïm-‚Å-q-hï¼- »Þ¾-hïºÛ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-DG-GÛÅ-hôGÅ-¸ôm-ÇKô-mÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-ºhÝG- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-zCæm-HÛ-h;º-½‰ôG-fôG-M¾-Dz-iâG-hz¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-zŸÛ-q-hï-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-GmP-zŸÛm-qºÛ-mP- Í-¤ï-¼Û-;Å-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-fôG-iG-Lô¾-‚-Mã-¤Ûm-q-hP-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-±ôÅ-JÀôG-ÁÝGÅ-hP-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-hï-¼ÛP-‚P-;ô-¼Û-»Å-¼P-GÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-zCæm-HÛ-¾Å-I-»ôPÅ-µôGÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚-Mã-hP-lݾ-ym-¤±ôm-V-Ez-Gh¾-GbôP-Mã-¤Ûm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-VÛPÅ-hôm-¾-¤±m-dGÅ-z;ôh-¤Dm-HÛ-M¾-Dz-DôPÅ-ÅÞ-zB¼-hÝ-º²â¾-zŸÝGÅ-‚-Mã¼-DÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG- ¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Å-DP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-DÅ-¾ïm-hïÅ-;ô-¼Û-»ºÛ-xïh-JÀÛP-mP-ŸÛ-zhïºÛ-¯-z-±ßGÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-zOGÅ-Gb¤-ŸÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ZÛ-ÈôP-GÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-DP-GÛ-iâP-Vï- ÈÛ-¼ô-»Þ-;Û- Èô-Åô-^- ¤VôG-GÛÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-¤ôÅ-¤fÞm-hï-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-Gô¤-ºIôÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ- ‚P-;ô-¼Û-»Å-IôÅ-¤fÞm-hï-¾G-zÇe¼-HÛ-zMãh-¼Û¤-fôG-M¾-Dz-±P-¤Å-dôGÅ-ŸÛz-mm-qô-‚ïh-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- ‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-lݾ-ym-¤±ôm-V-z¸ô-Cæm-HÛ-h;º-½‰ôG-fôG-xÛ-¾ô-2003¾ôºÛ-xÛ-¹-8mP-mÅ-z¸ÞP-¿Ëô-‚P-;ô-¼Û-GZÛÅ-hP-M-mG- ZÛ-ÈôP- ¼-Áï-»- Í-¤ï-¼Û-;-zTÅ-M¾-Dz-iâG-hz¼-IôÅ-¤ô¾-¼Û¤-qÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།