»Þ-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-Iâ-mô¼-¶ï-»Û-ÆÛh-„Àôm-z¾-»Þ¾-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-ºhÝG


2008-02-07
Share

{}ü ü»Þ-¼ôz-‚P-¤ºÛ-»Þ¾-Iâ-mô¼-¶ï-»Û-ÆÛh-„Àôm-z¾-»Þ¾-mP-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-Vïh-wïzÅ-º‚ô¼-¸Ûm-»ôh-ºhÝG hï-»P-mô¼-¶ïºÛ-ÆÛh-„Àôm- Èïm-ÅÛ- ÅÛ-=ô¾-=ïm-Ç~G- mÅ-hïºÛ-GôP-hÝ-M-G¼-mP-wïzÅ-zBôh-GmP-zºÛ-XïÅ- ºhÛ-±ïÅ- 7 HÛ-hGôP-iô-z¾-»Þ¾-M¾-Å-;f-¤m-Iâ¼-wïzÅ-º‚ô¼-HÛÅ- DôP-mÅ-ºhÛ-±ïÅ- 8 ZÛm-z¾-»Þ¾-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W-q×¼-źlï- ;ôºï-¼ï-¾×- hP-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh- q×¼-Tm-l- G®ôÅ-qºÛ-»Þ¾-hïºÛ-hzÞ-ºFÛh-DG-TÛG-hP-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ- hï-ÇS-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP-¤ºô-OÛG-º²âGÅ-hz¼-zŸG-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-¤fÞm-mP-Gž-zºÛ-zXôh-hôm-DG-¾G-¾ïm-hôm-ºEô¾-WÛ-®¤-»ôP-GÛ-»ôh-¤Ûm-hP- hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-mP-Gm¤-zÁÛÅ-ºHã¼-ºhôGÅ-ºIô-zŸÛm-q-hï-»ÛÅ- z¾-»Þ¾-HÛ-ºDô¼-»ÞG-¾-ÁÝGÅ-Aïm-WÛ-ºi-fïzÅ-ˆÛ-»ôh-¤Ûm-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- z¾-»Þ¾-M¾-Å-;f-¤m-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ-mô¼-¶ïºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-ŸÛG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།