zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-mÅ-mô¼-¶ï-hÝ-GÅÞP-zÁh-GmP-ºhÝG


2006-12-17
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-mô¼-¶ï-M¾-Å-Íô-Åô-¾ô-¼Þ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-Z¤Å-¥ôP-¾-GŸÛ¼-zTô¾-bï-zôh-mP-Vz-ÆÛh-z®ôm-qºÛ-h;º-ÇkÝG-Ç+ô¼-GÅÞP-zÁh-GmP-ºhÝG mô¼-¶ï-zôh-ˆÛ-±ôGÅ-q-hP-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»PÅ-±ôGÅ-q- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-zTÅ-ˆÛÅ-Ghm-ŸÝ-GmP-z-zŸÛm-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-¸Þ¼-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-zŸÝGÅ-»Þ¾-ÅÞh-ÅÛ-mÅ-mô¼-¶ï-¼Þ-xÛ-¹-12 qºÛ-±ïÅ-15 ZÛm-wïzÅ-º‚ô¼-‚ãP-XïÅ-GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-q-GÅÞ¤-HÛÅ-I-OÛG-GmP-z-¿e¼- zôh-¼ÛGÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z- Gż-ºGôh-q-ÅôGÅ-¤Û-¤P-GP-º±¤-ºhÝ-º²ô¤Å-ż-hÝÅ-»Þm-Vß-±ôh-GÅÞ¤-®¤-¼ÛP-z®ßm-¤-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-mÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-Z¤Å-¥ôP-G®ô-zô¼-ºHã¼-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-ˆÛÅ-h;º-ÇkÝG-zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-q-¥PÅ-hP-¥ôP-zŸÛm-qºÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-GÅÞP-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- xÛ-¾ô-1989 ¾ô¼-wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-Vïh-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-z¼-zdïm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®ôm-ºWâG-‚Å-ŸÛP- xÛ-¾ô-2004 ¾ô¼-z®ôm-Iô¾-¤-zbP-z¼- ¤Û-¾ô-zTô-¿S-¿ËG-M-mG-GÛ-z®ôm-DP-mP-h;º-ÇkÝG-¥PÅ-bï-zôh-¼ÛGÅ-zÞh-¤ïh-M-mG-GÛ-z®ôm-DP-mP-hÝÅ-»Þm-¼ÛP-ÁôÅ-ÇkÝG-¢ôP-¥ôP-¤Dm-ŸÛG-VGÅ-q-¼ïh- wÞm-±ôGÅ-ZÛ-Oôm-¾GÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-q-¸Þ¼-q-VßP-hG-¾GÅ-ˆÛÅ-¤Iôm-zhG-GmP-»ôh-q-hP- xÛ-¹-12 qºÛ-±ïÅ-19 ZÛm-Gbm-zŸÝGÅ-GmP-»Þ¾-ÅÞh-ÅÛ-IôP-Eï¼-²â-¼ÛG-bà-xÛ¼-¾ôG-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།