¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-ÅÞ-mô¼-¶ïºÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-‚-hGº-ºzÞ¾-Mãü


2007.12.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-ˆÛ-¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-ÅÞ-mô¼-¶ïºÛ-DÞ¾-HÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-ÁÛG-mÅ-‚-hGº-GÅô¾-°¾-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü mô¼-¶ï-¯ô¤-q-qôºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-mÅü xÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-¬-zXôh-¼P-hzP-GÛ-‚-hGº-hï-zŸÛm-M-mG-mP-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-¯ô¤-q-qô-±ï-¼ÛP-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-ÅÞ-ºzÞ¾-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-ºhÝGü ¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-ü P-±ôºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-¾ô-ºhÛºÛ-‚-hGº-hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛ-¯ôh-½‰ôG-Tm-¾-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-¯ô¤-ƒÛÅ-‚Å-bï-hïz-hq¼-Cæm-‚Å-q-¤-¸h-Mãm-Gbm-mÅ-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-mÅ-GhÝG-¯çz-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-i-MºÛ-mP-z;ôh-fôm-‚Å-q-ÅôGÅ-GP-¿e¼-GmÅ-ÇePÅ-Zïm-±zÅ-Tm-hï-ºiºÛ-ºôG-„Àô-DôG-Vïm-qôºÛ-fôG-mÅ-ºfz-¯ôh-‚Å-qºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-¤Dm-ºôÅ-ÁÛP-º±¤Å-qºÛ-¯ô¤-q-qô-ŸÛG-¾-ºzÞ¾-MãºÛ-fG-Vôh-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP-¿ËG-q¼-hÝ-hÝÅ-±ôh-ºhÛ-ºiºÛ-Ç+zÅ-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-¿ezÞºÛ-zÞh-¤ïh-ˆÛ-¯ô¤-q-qô-ŸÛG-fôm-fÞz-q-‚ãP-»ôh-¼ïh-TïÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-mô¼-¶ï-zôh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-;ô-¼m-VßP-zhG-¾GÅ-mÅ-ˆP-D-Å-‚-hGºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅü zôh-qºÛ-¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-ÅÞ-ºhÛ-¿ezÞºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-‚-hGº-fôz-q¼-hGº-ÇtôzÅ-Vïm-qô-‚ãP-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü Gż-ºGôh-qºÛ-‚-hGº-ºhÛºÛ-±ß¾-hÝ-mô¼-¶ï-hPÞ¾-¾ô¼-VÛG-ºzÞ¤-f¤Å-q-hP-ü G¸ïPÅ-zÇeôh-ˆÛ-xG-ºEï¼-ŸÛG-»ôh-q-hP-ü ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-hPôÅ-ÅÞ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-fôG-mÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎