„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-¤Gô-ÇKݼ-‚Å-q-hï¼-Bôm-zXôh-»ôh-qü


2007.05.11

{}ü ü„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-M¾-Å-Ç~-¼-Åï¾-Åï-mP-±ôGÅ-zŸÛm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-±ôGÅ-zT¼-GmP-Mã-z;G-ºGôG-‚Å-q-hï¼-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-mô¼-¶ï-zôh-ˆÛ-±ôGÅ-q-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-„Ëï¾-Wï¤-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¾-¼ï-ºhÝm-HÛ-»Û-Gï-ŸÛG-wÞ¾-zºÛ-mP-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-xôGÅ-ˆÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-zdïm-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-¤Û-»ôP-zºÛ-¼ï-ºhÝm-ŸÝÅ-q- &G &GôP-Å-¤VôG-mÅ-hP-¾ïm-GmP-Çeï-h-¼ïÅ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-VÛzÅ-zNå¼-GmP-¤-fÞz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôÅ-ºy¾-È-TP-GÛ-„Àô-w¤-hP- hï-ÇSôm-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fïPÅ-zŸÛ-q-z¼-M¾-Dz-¤Û-ºi-z-DG-zŸÛºÛ-mP-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-VÛzÅ-zNå¼-GmP-»ôh-q-¤-¸hü xÛ-¾ô-2003¾ô¼-Vï;ï-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-mP-±ôGÅ-qºÛ-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-¿Ëm-hÝ-M¾-Dz-hïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-»P-±ôGÅ-zT¼-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-hG-GÛ-fôG-mÅ-h-¼ïÅ-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-¤Gô-ÇKݼ-‚Å-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-h-¼ïÅ-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛÅ-„Ëï¾-Wï¤-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Vï-fôPÅ-hP-¼P-hzP-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-z-¼ïh-TïÅ-hP- P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-GÛÅ-ÆÛh-WâÅ-hïºÛ-fôG-zB¼-ŸÛz-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü »Û-Gï-hïºÛ-ºi-»-GTÛG-mô¼-¶ï-mP-»ôh-qºÛ-„Ëï¾-Wï¤-GŸÝP-±z-DP-hP- Ç+Ý-ÇKï¼-»ÛG-±P.ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-ÁG-zTÅ-¾-Pô-ÁÝÅ-¼ï¼-wÞ¾-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བལ་ཡུལ་དུ་ཆོས་འབྲེལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎