Ço-fôh-¾-ÇKô-xï-Mã-xÛ¼-ºHPÅ-‚Å-q-hï-»-¤±m-BïÅ-GŸÛ-ŸÛG-VGÅ-»ôh-qü


2005-09-29
Share

{}ü üzôh-hP-ºƒÅ-¿YôPÅ-hz¼-HÛ-±ôP-¾¤-Ço-fôh-¾-hï-zŸÛm-¾ô-¤P-ÇKô-zMz-qºÛ-XïÅ- ºhÛ-¾ô-zB¼-hÝ-ÇKô-xï-Mã¼-M-G¼-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-»ôh-ˆP- hPôÅ-ÅÞ-±ôP-¾¤-hï-ÇKô-xï-MãºÛ-ZÛm-¤-¿SºÛ-GôP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-xÛ¼-ºHPÅ-GmP-MãºÛ-fG-Vôh-GmP-z-hïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºƒï¾-¾-Gmôh-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-Vïm-¤ôÅ-¹-z-ºhÛºÛ-ºGô-Çeôh-hÝ-Ço-fôh-¾ºÛ-zôh-xôGÅ-ˆÛ-±ôP-¾¤-hï-h¿e-V-±P-z¸ôÅ-±¼-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-hP- hï-»P-DôP-GÛÅ-Gb¤-zÁh-hï-mÛ-M-G¼-HÛ-mP-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ÁÛ¶-¼W- q-=Û¾- ¤VôG-M-mG-bà-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-¤-wïzÅ-GôP-hP- hï-zŸÛm-ÆÛh-„Àôm- ¤m-¤ô-Èm-Å×ÛP- ¤VôG-mÛºÞ-»ôL-IôP-Eï¼-hÝ-wïzÅ-bï-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-¤-ŸÝÅ-GôP-GÅÞP-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-ü ºôm-ˆP-M-G¼-HÛ-Å-¤±¤Å-¿e-dôGÅ-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-DôP-GÛÅ-Gb¤-zÁh-hï-fôÅ-qºÛ-XïÅ-»-¤±m-BïÅ-GŸÛ-ŸÛG-VGÅ-zŸG-ü GP-¾GÅ-ÁïÅ-m-DôP-±ôÅ-ÁïÅ-Gž-¿e¼-‚Å-m- Ço-fôh-¾-mÅ-¼ÛP-±h-uÛ-¾ï-¤Û-^¼-37HÛ-Å-¾-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-IôP-Eï¼-Iô-¤ô-z¼-ºIô-¾¤-z¸ôÅ-¸Ûm-»ôh-ºhÝG-ü GmÅ-±ß¾-hï-±ô¼-¿e-hÝÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÇKô¼-¤ô-mÅ-¿Ë-Å-z¼-HÛ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-z¸ôÅ-¤-±¼-z¼-Ço-fôh-¾ºÛ-±ôP-¾¤-hï-ÇKô-xï-ºhôh-¤ïh-q¼-M-G¼-HÛÅ-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-ü zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-º²âGÅ-GmP-¸Ûm-qºÛ-XïÅ-M-mG-GÛÅ-Ço-fôh-¾ºÛ-±ôP-¾¤-hï-zïh-uôh-‚Å-bï- ÇtäÅ-;-Ÿm-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-¼Ûm-GôP-Dï-qôºÛ-¼ÛGÅ-Eôm-Vï-M-G¼-mP-xÛ-±ôP-GmP-zºÛ-„Àô-hôGÅ-»P-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG-ü D-Å-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-Å-GmÅ-GŸÝP-¾-Ço-fôh-¾ºÛ-±ôP-¾¤-hï-zŸÛm-¾ô-XïÅ-¤ºÛ-xÛ-¹-GÅÞ¤-q-zŸÛ-q-z¼-ÇKô-xï-Mã-xÛ¼-ºHPÅ-GmP-Gbm-ºDï¾-Ç+ô¼-GÅÞP-zŸG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།