;ï-a-^ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-¿Ëm-hÝ-JÀïP-ÇÀôP-GmP-zºÛ-¼ï-zü


2007.10.31

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-;ï-a-^ºÛ- =ô-¼ïm-^ô-IôP-Eï¼-hÝ-wïzÅ-mÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-ZÛm-ŸÛ-zhï-hP-zhï-BÛh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-»ôh-q-hP- DôP-IôP-Eï¼-hï-ZÛh-hÝ-ŸzÅ-Åô¼-¤-GmP-GôP-hÝ- ;ï-a-^ºÛ-z½‰m-ºyÛm- ÅÛ-‡Û-¶Û- »ÛÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-;ï-a-^ºÛ-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qÛ-TÛP-hÝ-±ôGÅ-MãºÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-mP-Pô-Lô¾-HÛ-±ß¾-hÝ-¤Z¤-ŸÝGÅ-¤-GmP-z-ÅôGÅ-GmP-z-¾Å- ;ï-a-^Å-Gô-Ç+zÅ-hï-z¸ÞP-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-fÞGÅ-ÇoP-ºGÝG-qºÛ-Vïh-hÝ-ºƒï¾-»ôh-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-¿Ëm-hÝ-JÀïP-ÇÀôP-GmP-z-»Ûm-m-mÝÅ-q-Vï-z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;º-¾m-GmP-ºhÝG-ü hï-¤-¸h- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-mP-zôh-¤Û-ºzÞ¤-GTÛG-¿ËG-®¤-GmÅ-zŸÛm-q-hP- hïºÛ-mP-mÅ-zôh-¤Û-ÇeôP-yG-GTÛG-®¤-;ï-a-^ºÛ-GŸÝP-GÛ- ;ï-a-^ºÛ-mP-GŸÛÅ-VGÅ-ÅÞ-zŸïÅ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼- ;ï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÛ-=Û-w×ïm- ȼ-q×¼- ¤VôG-¾-ºzôh-zÇ+ݾ-GmP-»ôh-q-hP- ÆÛh-„Àôm-ȼ-q×¼-¤VôG-GÛÅ-ˆP-Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-hGôPÅ-zŸïÅ-mm-qô-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་ཡོད་མི་སྣས་བོད་དོན་ཁྲིམས་ཡིག་དང་འབྲེལ་བོད་མི་ཚོར་རང་ཐག་རང་གཅོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎