M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-zBôh-»Þ¾-HÛ-ºIô-¾¤-fh-¤Û-¤fÞm-q-‚ãP-zŸÛm-»ôh-qü


2007.04.28

{}ü üM-mG-hP-fï-¶m-hz¼-xÛ-¾ô- 2008 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-zBôh-»Þ¾-HÛ-ºIô-¾¤-Gbm-zïzÅ-‚-xôGÅ-fh-¤Û-¤fÞm-q-‚ãP-zŸÛm-q-hï-hG-¤HôGÅ-¥ã¼-Åï¾-fÞz-MãºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ- M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- W;-mÛ;-¼ôG- »ÛÅ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GÅÞPÅ-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- Íô-¾Û¤-qÛ;-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-ÈôP-;ôP-hÝ-¤-zBôh-GôP-fï-¶m-hÝ-zÇ+ô¼-zBôh-‚-Mã-z¸ôÅ-»ôh-q-hï¼-fï-¶m-GŸÝP-GÛÅ-ºGG-‚-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôÅ- h-z¼-¤fº-¤ºÛ-fG-GTôh-GP-»P-‚Å-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-hP- P-±ôÅ-hq¾-ºz¼-zBôh-»Þ¾-HÛ-ºIô-¾¤-Gbm-zïzÅ-‚-Mã-GTÛG-qÞ-hï-»Ûm-ŸÛP- M-mG-GÛ-¯ïh-ºIm-Gô-zOÛG-qÅ- f»ï-qï-M-¤ÛºÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-¾-hq¾-ºz¼-hï-fï-¶m-zMãh-zBôh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-Gž-zÁh-‚Å-Ç+zÅ- fï-¶m-HÛ-PôÅ-mÅ-¤ôÅ-¤fÞm-‚Å-»ôh-m-»P- h-V-ºIÛG-¤Ûm-zXôh-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ- ¤fº-¤ºÛ-fG-GTôh-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-hï-mÅ-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-Mã-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- Íô-¾Û¤-qÛ;-GÛ-hq¾-ºz¼-hï- zôh-ˆÛ-Wô-¤ô-JÀP-¤-fï-zÅ- M¾-uÛºÛ-Å-GmÅ-DG-¤Û-ºi-z-ZÛ-ÁÝ-®¤-zMãh-MP-fG-;Û-¾ô-¤Û-‡¼- VÛG-ºzÞ¤-GÅÞ¤-FÛ-zhÝm-ÇeôP-®¤-zBôh-Mã-»Ûm-q-¼ïh- fï-¶m-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-»ôP-Vïh- ¾ô-¼zÅ-zhÝm-zTߺÛ-mP- fï-¶m-¾-M-mG-GÛ-f»ï-qï-ŸïÅ-¤ÛP-zbGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎