M-mG-GÛÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-¼ÛP-Gż-ºHã¼-¤Dô-Oæz-‚-Mã¼-hGº-zÅÞ-»ôh-TïÅ-zÁh-ºhÝG


2007.12.04

{}ü ühï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-¯ïh-ºIm-¼ÛP-iP-zhïm-HÛ-GmÅ-±ß¾-hP-hPôÅ-»ôh-hP-¤fÞm-qºÛ-Gż-ºHã¼-¤Dô-Oæz-‚-Mã¼-hGº-zÅÞ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛ-hGôÅ-ºhÝm-¤-±P-zºÛ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-‚ïh-hÝ-GbôP-Mã-¤Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q¼-zdïm-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤¼-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô- W×G-¼ôG- ¾-xG-ƒÛÅ-ŸÛG-wÞ¾-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-fôG-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-z-hP-Eïh-mÅ-mÅ-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-hï¼-ÇoP-¤ïh-hÝ-Bå¼-ºWôG-‚Å-bï-¤Þ-¤fÞh-Gż-ºGôh-¼P-hzP-¯ÛÅ-¤ïh-hÝ-GbôP-hÝ-zTßG-GÛ-»ôh-qºÛ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- VÛm-;P- GÛÅ-ºV¼-Tm-HÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¾-M-mG-GŸÝP-hP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¼ÛP-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-iP-zhïm-hP-hPôÅ-»ôh-hP-¤fÞm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GbôP-Çtï¾-‚-Mã¼-hGº-zÅÞ-»ôh-TïÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-GmÅ-±ß¾-n¤Å-Å-GmÅ-DG-mP-¤Dô-Oæz-‚ïh-hÝ-ºIô-hGôÅ-q-hP-fh-;ºÛ-ºƒï¾-¾¤-‚ïh-»Þ¾-Å-GmÅ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-Zïm-dôG-q-»Ûm-q¼-zdïm-hPôÅ-ÅÞ-Å-GmÅ-ÅÞ-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-‚ïh-q¼-zBôh-qºÛ-Ç+zÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-Zïm-dôG-qÅ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô¼-M-mG-mP-GÛ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-hP-¤Û-h¤PÅ-ˆÛ-Å-ŸÛP-GŸÝP-GÛÅ-z®m-ºyôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-¤Dô-Oæz-‚-Mã¼-z;G-ºGôG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་དུ་ལོ་རྒྱུས་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གི་བྲོས་བྱོལ་ཕེབས་ལམ་དེ་ཉིད་ཉར་ཚགས་ཆེད་ལས་གཞི་མགོ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎