Íô-¾Û¤-wÛG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-JÀïP-ÇÀôP-GmP-¤Û-ºhÝG


2007.12.15
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-±ôGÅ-VßP-GÛ-ºGm-º²Ûm-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-M-mG-mP-±ôGÅ-¾-Zï-zºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-hï¼-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-zºÛ-‚-uôh-fh-JÀïP-ÇÀôP-GP-»P-¤-GmP-z¼-¿Ëm-±ôGÅ-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-¼ïhü M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fh-hô-ºDÞ¼-hP-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-HÛ-PôÅ-mÅ-hïP-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Wï-ÇkÝG-bà-GbôP-zŸÛm-qºÛ-‚-uôh-hï-¾ïGÅ-zTôÅ-»ôP-fzÅ-ÅÞ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-fÞGÅ-ÇoP-GmP-Çeï-M-mG-GŸÝP-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2001 ¾ô¼-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-»Þ¾-IâºÛ-ºIm-¯ôh-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-¾-DÅ-¾ïm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-n¤Å-hôm-ºEô¾-»ôP-fzÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-q-hPü h-hÝP-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-hP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¿e-uôh-¤Û-¤fÞm-¤Dm-hP-hï-ÇS-M-mG-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-h-V-Í-¤Û-¼Û-;¼-BzÅ-zTô¾-hÝ-GmÅ-»ôh-qºÛ-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-Tm- ¶ï-TÛP-ÉïP- GÛÅ-ÅÞh-ÅÛ-mP-»ôh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-¾Å-DÞPÅ-Í-¤¼-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-»Û-Gï-ŸÛG-wÞ¾-bï-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-¤VôG-mÅ-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-zŸÛm-qºÛ-‚-uôh-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-JÀïP-¤ô¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¤-¸hü h-hÝP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-¤VôG-¾-M-mG-GÛ-GP-zÁh-¾-¤Gô-¤Gݼ-¤-GmP-z¼-M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fh-JÀïP-ÇÀôP-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-HÛ-»Û-Gï-¤P-qô-wÞ¾-bï-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎