Íô-¾Û¤-qÛG-¢Ûm-zhG-±ô¼-Gmôm-ÁÝGÅ-¤-vôh-¼ôGÅ-ŸïÅ-M-mG-mÅ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-qü


2008-02-20
Share

{}ü üi-w¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôÅ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-ˆÛ-¢Ûm-zhG-±ô¼-Gmôm-ÁÝGÅ-¤-vôh-¼ôGÅ-ŸïÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGü hï-»P-M-mG-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôP-ºƒï¾-¾Å-hôm-±m-qºÛ-ºGm-º²Ûm-»ôm- „ËÛm-mÅ-h-¼ÛP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôGü M-mG-PôÅ-mÅ-ÅÞ-hm-HÛ-i-w¼-¤Pº-DÞ¾-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-¾Å-hôm-¤P-qô-ŸÛG-Çtï¾-hP-ü Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-n¤Å-Gž-qô-ÁïÅ-dôG-fÞz-qºÛ-fôG-mÅ-Vz-ÆÛh-hP-ü ¯ïh-ºIm-GZÛÅ-¤Z¤-zÆïÅ-¤-‚ïh-¼ôGÅ-ŸïÅ-i-w¼-HÛ-Gmh-hôm-fôG-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-±ôÅ-¯ïh-ºIm-¢Ûm-zhG-±ô¼-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Mã-¤ïh-qºÛ-Ç+ݾ-¤-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-ºW¼-¤m-HÛ-Í-iÛ-h-Åï-ŸïÅ-qºÛ-¿Ë¤-HÛ-z¸ô-IÐ-Vï-ÁôÅ-hïºÛ-ºƒï¾-»ôh-TÛG-ˆP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-qºÛ-¤-¸h-DôP-GÛÅü P-±ô-¯ïh-¼ÛGÅ-»ô-VÅ-z¸ô-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-¤Iôm-zhG-M¾-Dz-ÅÞ-»Ûm-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-¼ïhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-M¾-Dz-GP-ŸÛG-GÛ-mP-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-fï-‚ãÅ-‚ïh-Mã-ºôÅ-zzÅ-¤fôP-GÛ-¤Û-ºhÝG-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝGü ºôm-ˆP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-hP-ü i-w¼-HÛ-Gmh-hôm-¾-hôm-GZï¼-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-mÛ-ÅÞ-hm-GŸÝP-hP-±ôP-ºƒï¾-Vï-ÁôÅ-»ôh-¤Dm-HÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q¼-zdïm-i-w¼-HÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-DÞ¾-hïºÛ-GŸÝP-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-®¤-vôh-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-hP-ü DG-TÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-hô-Çoݤ-HÛ-±z-bà-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-Bôm-zXôh-ˆP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü i-w¼-¤Pº-DÞ¾-hÝ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-ÁÅ-mÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-ÇkÝG-¢ôP-±h-¤ïh-zbP-mÅ-¤Û-IPÅ-FÛ-FG-¤P-qô-h¤¼-zÅh-hP-ü »P-m-»Þ¾-H¼-ºIô-hGôÅ-‚ãP-zºÛ-²-iG-qô-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།